بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي اصول، ارزش ها و مفاهيم مددكاري اجتماعي در نهج البلاغه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: محمدظاهر باقري زاده 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: حسين حاج بابائي , ساير آثار   حجت الاسلام فاضل بهرامي مربي كارشناسي ارشد فقه و حقوق اسلامي , ساير آثار    


کليد واژه: نهج البلاغه,مددكاري اجتماعي,اصول و ارزشها,آداب و رسوم 

چكيده: اين پژوهش به بررسي اصول ارزشي و نتايج مددكاري اجتماعي در نهج البلاغه پرداخته است. آنچه مسلم است در توجه اسلام به مسائل اجتماعي و سياست پيشگيري از گرفتاري و آلام و دردهاي فردي و اجتماعي و درمان آن مطابق با سرشت و فطرت انساني دستورالعمل هاي متناسب و به شكل هاي گوناگون مي توان مطالب فراواني را در متون اسلامي يافت بخصوص از آثار ارزشمند حضرت علي (ع)، تنها امام همامي كه به زمامداري حكومت اسلامي نستباً طولاني نائل گرديده است و توانسته است در آن مدت انديشه هاي // در // مختلف به مصنه اجرا بگذارد و در اين امر سهم بسزايي را ايفا نمايد. استخراج و دستيابي به اصول ارزشي و مفاهيم مددكاري در نهج البلاغه و مقايسه اصول، ارزشها و مفاهيم مددكاري مصطح با مطالب استخراج شده از نهج البلاغه از اهداف اختصاصي اين پژوهش مي باشد. روش تحقيق: تحقيق مذكور يك بررسي نظري با گرايش به تحليل محتواست و شيوع جمع آوري اطلاعات آن مراجعه به اسناد و مدارك معتبر تاريجي مي باشد و در اين رابطه كتاب ((نهج البلاغه)) ترجمه مرحوم محمد دشتي به عنوان محور بررسي قرار گرفته است و از ساير ترجمه ها و منابع مربوط نيز بهره برداري شده است. نتايج: - وقتي در جامعه حق و باطل را به سختي مي توان تشخيص داد و در حوزه هاي شخصي افراد و خانواده ها گسستگي ايجاد مي شود و نظم و ترتيب و آداب و رسوم و احترام و گذشت از بين مي رود مدد كاري اجتماعي مسئوليت هاي دشواري را پيدا مي كند و بايد روش هاي غني تر از گذشته را در ابعاد مختلف پيدا كند. - وقتي مشاهده مي شود كه در جامعه اي ارزش ها تغيير پيدا مي كند (خوب ها بد و بديها خوب جلوه مي كند) مددكار اجتماعي كه مي خواهد اثربخشي داشته باشد بايستي به منبع عظيم علمي و معنوي متصل گردد تا به طور ريشه اي و عميق و هدف دار مسائل را ببيند. - وقتي انتقاد به كجي ها از جامعه رفت بر مي بندد و وقتي به حد و حدود الهي تحقير مي شود و توهين به ازشها در جامعه به وجود مي آيد مددكار اجتماعي بايستي به علوم و فنوني قوي و داراي اعتبار همچون نهج البلاغه آشنا باشد تا دردهاي اساسي جامعه را مددكاري كند. اين پايان نامه همراه با جدول ونمودار ارائه شده است. اين پايان نامه با شماره 530 در كتابخانه دانشگاه ع ب موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.