بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل تيم درمان بيمارستانهاي سينا و لقمان حكيم نسبت به حرفه مددكاري اجتماعي واحد مددكاري بيمارستان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1381


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: صديقه تقي زاده ملكي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مديريت رفاه اجتماعي

اساتيد راهنما: اميرمحمود حريرچي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: عليرضا كلدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده: ددكاري و ياري رساندن انسانها به يكديگر قدمتي به طول تاريخ زندگي اجتماعي بشر وارد و هنگامي كه زندگي اجتماعي انسانها آغاز شد انواع روابط بين آنها شكل گرفت. تا حدود يك قرن پيش مددكاري و كمك رساني به انسانها بيشتر بر اساس رضايت شخصي ،انگزه خيرخواهي احساس دلسوزي و همدردي ،اخلاق اجتماعي ،انجام وظيفه به دستورات و احكام مذهبيو...بوده است.اما بتدريج به ؟وسعت اين وظايف و مسئوليت ها از لحاظ كمي و كيفي اضافه شد و يان تحولات و دگرگوني هاي اجتماعي باعث شده كه مددكاري نيز در جريان اين تحولات قرار گيرد و از كشل سنتي خود خارج شده شكل جديد ي بيابد و در راستاي علمي و حرفه اي شدن گام بردارد. روش تحقيق:پژوهش حاضر يك بررسي و مطالعه مقطعي به صورت توصيفي،تحليل م ي باشد و همانند تمام بررسي هاي تجربي،جامعه شناختي،روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي است كه به منظور بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل تيم درمان بيمارستانهاي سينا و لقمان حكيم نسبت به حرفه مددكاري اجتماعي و وظايف واحدهاي مددكاري بيمارستان انجام شده است كه تكنيك كار ،استفاده از پرسشنامه جهت جمع آوري اطلاعات مي باشد. در اين پژوهش 100 نفر از پرسنل تيم درمان بيمارستانهاي سينا و لقمان حكيم مشتمل بر پزشكان و پرستاران از طريق روش نمونه گيري ساده بوده و با استفاده از آزمون آماري X2 با حداكثر خطاي 5% داده هاي تحقيق مورد ازمون قرار گرفته اند. نتايج: با توجه به سئوالات مطرح شده در بخش انل تحقيق كه اين پژوهش در جهت پاسخگويي به آنها بود و با توجه به طيف نمرات جهت بخشي متغيرهاي آگاهي و نگرش پرسنل تيم درمان هر دو بيمارستان نسبت به متغيرهاي حرفه مددكاري ،وظايف واحد مددكاري و ارتباط ميزان اگاهي و سطح نگرش پرسنل تيم درمان با ميزان تحصلات:نوع تخصصي ،سن،سابقه كار و جنس متوجه شديم كه فقط در بيمارستان لقمان حكيم بين متغير آگاهي نسبت به وظايف واحد مددكاري بيمارستان و سابقه كار آنها ارتباط وجود دارد و در بيمارستان سينا بين نوع جنس و نگرش نسبت به وظايف واحد مددكاري بيمارستان ارتباط وجود دارد و در ساير موارد بين متغيرهاي مطروحه در پژوهش با توجه به داده ها و نتايج آزمونهاي آماري ارتباط معني داري وجود ندارد. اين پايان نامه در صفحه 229و همراه با جدول و پرسشنامه ارائه گرديده است. اين پايان نامه با شماره 532 در كتابخانه دانشگاه ع ب موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.