بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده هاي بي سرپرست تحت پوشش مركز حمايتي شهيد گارسچي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: مهري خوش نظري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: خانواده,خانواده بي سرپرست,سرپرست خانواده,بهزيستي,مددكار,مستمري 

چكيده: اين پژوهش به بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده هاي بي سرپرست تحت پوشش مراكز حمايتي شهيد گاريچي واقع در شهر تهران پرداخته است. همچنين اين تحقيق به بررسي خانواده اهميت آن و رابطه خانواده بعنوان موثرترين عامل رشد مطلوب و شايسته فرزند پرداخته است. روش تحقيق: اين تحقيق جنبه توصيفي و كمي داشته و جامعه آماري خانواده هاي تحت پوشش مركز بهزيستي شهيد گارسچي مي باشد كه 25 خانواده بعنوان نمونه به طور تصادفي انتخاب شده است. تكنيكهاي جمع آوري اطلاعات عبارت از پرسشنامه ،مصاحبه مشاهده و مطالعه مي باشد اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده و براي تجزيه و تحليل داده ا از جدول توزيع فراواني و نمودار ستوني استفاده شده است. نتايج: - بيش از 90% خانوارهاي تحت بررسي از مشكلات مالي فراواني رنج مي برند. - تنها 12% از خانواده هاي تحت بررسي در منزل مسكوني شخصي زندگي مي كنند. - تنها 12% از خانواده هاي تحت بررسي اوقات فراغت خود را به نحو مطلوب مي گذارنند. اين پايان نامه با شماره 427 در كتابخانه دانشگاه ع ب موجود مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.