بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي فراواني اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهر تهران و كرج در سال 1382

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: بشري اولادعبدالهادي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي باليني

اساتيد راهنما: مهشيد فروغان استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: علي دلاور , ساير آثار   اصغر دادخواه استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار    


کليد واژه: شخصيت,اختلال شخصيت,سطح اجتماعي,زنان زنداني,نوع جرم 

چكيده: هدف اين تحقيق بررسي فراواني اختلالات شخصيت در زنان زنداني است . تحقيق حاضر 200 نفر از زنان زنداني از طريق انتخابي تصادفي طبقه اي شد. طرح تحقيق از نوع همبستگي بود ،و با توجه به اهداف أن از دو پرسشنامه باليني چند محوري ميلون (MCMI-II) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد،نتايج حاصله با استفاده از أزمون أماري واريانس تك متغيري ،ضريب همبستگي پيرسون و روش هاي توصيفي مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.يافته هاي تحقيق نشان داد كه زنان زنداني در تمام مقياس هاي شخصيت در رابطه با بقيه متغيرها (به جز متغير تحصيل تفاوت معني دار دارند). يافته ها نشان داد كه بيشترين اختلالات شخصيت همراه با اختلالات وابسته به مواد بود كه همبستگي مستقيم و معني دار مشاهده شد.و در نهايت بالاترين نمرات يا مقياس اختلال شخصيت در زنان زنداني مقياس اختلال شخصيت خود شكن همراه با علائم باليني وابسته به در محدوده سني كمتر از بيست سال با وضعيت تاهل و سطوح اقتصادي و اجتماعي ضعيف در نوع جرم روابط نامشروع مي باشد. اين پايان نامه با شماره 596 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي موجود است. اين پايان نامه همراه با پرسشنامه و جدول و در 238 صفحه ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.