بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : سياست تعديل اقتصادي و عدالت اجتماعي با تكيه بر برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372 تا 1378)

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: تهران

دانشکده: اقتصاد - تهران

گروه:

نام دانشجويان: محمدرضا سجادي 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: احمد ساعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: برنامه اول توسعه اقتصادي,اجتماعي و فرهنگي,عدالت اجتماعي,تعديل اقتصادي 

چكيده: اين پژوهش صرفاً به رسم رفع تكليف و اداي وظيفه تحصيلي كه بر عهده هر جوينده دانش است به ريشه تحرير نيامده ،بلكه برخاسته از دغدغه اي مداوم براي عدالت بوده است.از عدل و عدالت سخن بسيار به ميان أمده و به قول مولا علي(ع)،وسعت گستره وصف أن نيز بسيار بوده است،اما در مقام واقعيت و عمل دايره اي تنگ يافته است.دايره اي أن چنان ضيق كه عقل كناره گرفته از خيال و هياهوهاي عامه پسند نيز در أغاز ،پرسه در كوچه هاي أن را دشوار و داعيه عملي ساختنش را ناممكن مي پندارد.اين دشواري را،فقدان تعريفي واحد و مشترك از عدالت و اختلافات بسيار در مورد أن كه بيشتر ريشه در بحث هاي كلامي و فلسفي دارد،دوچندان مي سازد.با وجود اين نبايد تسليم شد و از ارزيابي واقعيت ها با معيار عدالت به عنوان ارزش فراملي و فراتاريخي،دوري گزيد.شايد براي برخي كاربرد واژه عدالت به عنوان قاعده و قانون به دليل فقدان تعريف مشترك و واحد از أن وقائم بودنش به عنوان وصف به يك موصوف منطقي به نظر نيايد ،اما گرفتار شدن در چنبره اشكال ها و سوال هاي عقلي،منجر به غفلت از جست و جوي عدالت در جامعه خواهد شد.بايد ميان انديشه و واقعيت جامعه رابطه اي مستمر و ديالكتيكي برقرار ساخت و در پاي عدالت را تاهر جا كه ممكن أيد پي گرفت و با استخراج نظريه اي واقع گرايانه در اين چارچوب،تصويري درست از جامعه اي عادلانه به دست أورد.برهمين مدار،پژوهش حاضر شكل گرفته و تلاش شده تا أثار برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بر زندگي اقتصادي افراد جامعه و ميزان سازگاري سياست تعديل اقتصادي با عدالت اجتماعي در ايران ارزيابي شود. اين پايان نامه در دانشگاه تهران ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.