بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي رابطه فقدان پدر با ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموزان مقطع دبيرستان تحت پوشش كميته امداد خميني استان تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1373


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: ابراهيم ميثاقي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي تربيتي

اساتيد راهنما: 0 هاشميان , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: پدر FATHER,والدين PARENTS,اضطرابANXIETY,افسردگي DEPRESSION,دانش أموز دبيرستاني,HIGH SCHOOL STUDENT,كميته امداد امام خميني,استان تهران TEHRAN PROVINCE 

چكيده: اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فقدان پدر با ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموزان مقطع دبيرستاني كميته امداد امام استان تهران انجام گرفته است.از ميان دانش أموزان تحت پوشش امدا،تعداد 50 دختر و 50 پسر فاقد پدران بعنوان أزمودني و 50 دختر و 50 پسر واجد پدر بعنوان گروه گواه با روش نمونه گيري خوشه اي بطور تصادفي انتخاب شده و بوسيله پرسشنامه افسردگي يك و پرسشنامه اضطراب كتل،ميزان اضطراب و افسردگي أنها اندازه گيري شد.بنابر اطلاعات بدست أمده فرضيات زير بررسي شد:1و2-ميان فقدان پدر و ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموز رابطه معني دار وجود دارد.3و4-نوع فقدان(مرگ-جدايي)با ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموز رابطه معني دار دارد.5و6-ميان مدت فقدان پدر وميزان اضطراب و افسردگي دانش أموز رابطه معني دار وجود دارد.7و8-سن سرپرست فعلي با ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموز رابطه معني دار دارد.9و10-تحصيلات سرپرست با ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموز رابطه معني دار وجود دارد.11و12-جنسيت دانش أموز با ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموز رابطه معني دار دارد.13و14-ترتيب تولد با ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموز رابطه معني دار دارد.15و16-ميان تعداد فرزندان خانواده و ميزان اضطراب و افسردگي دانش أموز رابطه معني دار موجود است.تمام فرضيات رد شد و فقط فرضيه ششم با 0.99 اطمينان تاييد شد. اين پايان نامه در 117 صفحه همراه با جدول ،نمودار،كتابنامه ،خلاصه به فارسي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.