بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : تاثير فقدان والدين پدر بر اختلالات رفتاري كودكان مقطع ابتدائي تحت پوشش كميته امدام امام خميني شهر تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1373


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: عباس سالاري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي تربيتي

اساتيد راهنما: 0 هاشميان , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: اختلال رفتارBEHAVIOR DISORDER,كودك CHILD,تهران TEHRAN,كميته امام خميني,دانش أموز دبستاني,ELEMENTARY SCHOOL STUDENT,افسردگي DEPRESSION,كودك بي سرپرست(پدر),ORPHAN 

چكيده: در اين پژوهش ،مساله اساسي پي بردن به اين مطلب بود كه أيا فقدان پدر در اختلالات رفتاري كودكان فاقد پدر تحت پوشش كميته امداد موثر است يا نه؟در اين پژوهش،به مسائل ديگري همچون جنس كودك،سن وي،ميزان تحصيلات مادر،مدت فقدان پدر ،ترتيب تولد كودك،نوع فقدان پدر و سن مار نيز پرداخته شد.براي اين پژوهش ،12 فرضيه در نظر گرفته شد.جامعه اين پژوهش،تمامي دانش أموزان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)شهر تهران مقطع ابتدائي بودند.از ميان اين جامعه كه جمعاً 10197 دانش أموز بودند،بطور خوشه اي نمونه انتخاب شد.نمونه پژوهش شامل 40 پسر و 40 دختر تحت پوشش فاقد پدر و 40 پسر و 40 دختر تحت پوشش واحد پدر بود.اين نمونه هاي از چهار منطقه تهران(مناطق 11،15،17و20)برگزيده شد.ابزار پژوهش شامل تست راتر(پرسشنامه ارزشيابي رفتاري دانش أموزان)و تست كانرز(مقياس نمره گذاري معلم)و پرسشنامه محقق ساخته بود.اطلاعات مربوط به پرسشنامه از پرونده هاي خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد به دست أمد.دو مقياس رفتاري راتر و كانرز نيز توسط معلمين اين كودكان تكميل شد و نمرات هر پرسشنامه محاسبه شد.نمرات دو تست راتر و كارنرز با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد ارزيابي همبستگي قرار گرفت و ميزان همبستگي دو تست،0.72 به دست أمد كه همبستگي بالائي است.أنگاه ضمن دسته بندي توصيفي،اطلاعات به دست أمده ،از ارزشهاي استنباطي براي بررسي و صحت و سقم فرضيه هاي استفاده شد.از أزمون T براي بررسي فرضيه هاي مربوط به دو گره مستقل استفاده شده و از أزمون مربع كاي(X2) براي فرضيه هاي مربوط به كودكان فاقد پدر تحت پوشش كميته امداد استفاده شد و در مجموع از 12 فرضيه،4فرضيه تاييد شد و بقيه رد شد.نتيجه:در اين پژوهش ديديم كه هيچيك از متغيرها مانند سن كودك،ترتيب تولد،سن مادر،تحصيلات مادر و غيره با اختلالات رفتاري رابطه معناداري نداشت و حتي داشتن پدر و نداشتن پدر نيز بر كودكان تحت پوشش كميته امداد تاثير نداشت .چيزي كه به عنوان عامل اصلي به نظر مي رسد شرايط و اوضاع اقتصادي است.اين كودكان،از تقويت هاي ساير كودكان محرومند و شرايط خانوادگي ،امنيت كافي را براي أنها تامين نمي كند.مادران اين كودكان ،بار اصلي زندگي بر دوششان سنگيني مي كند.اين دسته از مادران ،همچون مادران ديگر توانائي ايجاد تعامل با كودكان خود را ندارند.پدران كودكان واجد پدر نيز،همانگونه كه قبلاً ذكر شد،به علت نقايص و بيماريهاي جسمي و رواني،پدراني مثبت و كارأمد نيستند كه حضورشان ،أنچنان موثر باشد.مادران اين خانواده ها نيز به علت مشكلات اقتصادي و محروميت از زندگي مشترك سالم و مثبت ،به نحوي دچار افسردگي و نگراني مي باشند.همانگونه كه وايسمن و بويد(1985) مي گويند:كودكاني كه به وسيله مادران افسرده تربيت مي شوند به نسبت 2 تا 3 برابر،بيشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگي مي باشند.اين كودكان نه تنها در معرض خطر اختلالات افسردگي اند بلكه از نظر علت شناسي باليني افسردگي نيز دچار رفتار پرخاشجويانه،اضطراب ،علايم رفتاري و جسماني،اختلال تمركز و توجه ،خلق و خوي مشكل أفرين ،دلبستگي نامطمئن،احساسات متغير و بي ثباتي هيجاني و در نهايت بي لياقتي اجتماعي اند.در مجموع،أنچه كه از اين تحقيق بر مي أيد،اين است كه تنها حضور پدر از لحاظ فيزيكي اهميت ندارد بلكه مهمتر از أن حضور فعال و مثبت و عاطفي پدر در كانون خانواده مي باشد و نيز شرايط و امكانات خانواده در اين امر موثر مي باشند.پدري كه سالم باشد(از لحاظ جسماني)اما براي تامين حداقل زندگي به كار و تلاش بيش از حد بپردازد و با فرزندان خود تعامل نداشته باشد و به قول معروف ،تنها نقش وي"نان أوري "باشد نيز ممكن است فرزندانشان مانند كودكان فاقد پدر،دچار مشكلات رواني و رفتاري شوند. اين پايان نامه در 160 صفحه همراه با جدول،نمودار،كتابنامه ،خلاصه به فارسي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.