بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي رابطه عوامل فشارزاي رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز با عملكرد تحصيلي أنان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: شهيد چمران

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - اهواز

گروه:

نام دانشجويان: اله كرم پولادي ري شهري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي تربيتي

اساتيد راهنما: بهمن نجاريان استاد دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: دانشجو COLLEGE STUDENT,دختر GIRL,پسر BOY,دانشگاه شهيد چمران اهواز,عملكرد تحصيلي,SCHOOL PERFORMANCE,پرسشنامه فشارزاي دانشجو,STUDENT STRESSORS QUESTIONNAIRE,فشار رواني STRESS 

چكيده: در اين تحقيق مقياس موسوم به پرسشنامه فشارزاهاي دانشجويان (SSQ) STUDENT'S STRESSORS QUESTIONNAIR براي مطالعه و شناسائي فشارزاهاي رواني دانشجويان ،بوسيله تحليل عوامل ساخته و اعتباريابي شدند.نمونه اين تحقيق شامل 5000 دانشجوي دختر و پسر بود كه بطور تصادفي از ميان دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي مختلف دانشكده هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز بوده اند.مقياس SSQ با 54 ماده شامل چهار عامل يا خرده مقياس فشارزاي مربوط به شرايط فردي تحصيلي (15 ماده)،محيط عمومي أموزشي (15 ماده)،اوضاع و احوال خوابگاه(12 ماده)و مشكلات فارغ التحصيلي (12 ماده)بود.از ميان اين عوامل ،فشارزاهاي مربوط به شرايط فردي-تحصيلي بيشترين مقدار واريانس را در رتبه بندي فشارزاي به خود اختصاص داد.بررسي نتايج تحليلهاي أماري نشان داد كه مقياس SSQ و خرده مقياس هاي أن از ضرائب پاياني بازأزمائي و همساني دروني رضايت بخش برخوردار هستند.براي سنجش اعتبار SSQ از اجراي همزمان أن با دو مقياس SCL-90 و مقياس اضطراب عمومي ANQ استفاده شد كه نتايج تحليل داده هاي مربوطه بيانگر اعتبار بالاي مقياس SSQ مي باشد.همچنين،تحليل داده ها نشان داد كه همبستگي معني داري بين عوامل فشارزا و عملكرد تحصيلي دانشجويان وجود دارد.بر اساس يافته هاي اين تحقيق،تفاوتهاي معني داري بين دانشجويان دختر و پسر در خصوص رابطه بين فشارزاها و عملكرد تحصيلي أنان ملاحظه شد. اين پايان نامه در 185 صفحه همراه با جدول،كتابنامه ،خلاصه به فارسي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.