بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اهواز

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: شهيد چمران

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - اهواز

گروه:

نام دانشجويان: محمدعلي پولادي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي تربيتي

اساتيد راهنما: حسين شكركن استاد دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: افت تحصيلي SCHOOL DROP-OUT,دبيرستان HIGH SCHOOL,پسر BOY,اهواز AHVAZ 

چكيده: اين پژوهش تحت عنوان بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اهواز انجام شده است.حجم نمونه اين پژوهش 400 نفر از دانش أموزان پايه هاي اول تا چهارم سه رشته رياضي ،تجربي و انساني مي باشند كه به صورت تصادفي گزينش شده بودند.براي جمع أوري داده ها از دو مقياس ،سنجش علل افت تحصيلي و شاخص افت تحصيلي استفاده شده است.روشهاي أماري بكار رفته شامل أمار توصيفي،تحليل عوامل و تحليل رگرسيون مي باشد.بعد از انجام تحليل عوامل بر روي داده ها 10 عامل به مقدار 47درصد از كل واريانس افت تحصيلي را تبيين مي كنند.عناوين 10 عامل انتخاب شده عبارتند از :1)مسائل مربوط به برنامه ريزي أموزشي2)مشكلات خانوادگي و سلامتي 3) مشكلات محيطي أموزشگاهي 4)مسائل اجتماعي -رفتاري5)مسائل مربوط به رشد 6)مسائل مربوط به امتحان7)مسائل مربوط به كتب درسي 8)مسائل أموزشي 9)مسائل عمومي10)اختلافات خانوادگي. اين پايان نامه در 130 صفحه همراه با جدول،كتابنامه،خلاصه به فارسي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.