بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خودپنداري و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: شهيد بهشتي

دانشکده: ادبيات و علوم انساني - بهشتي

گروه:

نام دانشجويان: اكرم خليلي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: پژوهش علوم اجتماعي

اساتيد راهنما: مسعود چلبي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: خودپنداريSELF-CONCEPT,دانش أموز STUDENT,عملكرد تحصيلي SCHOOL PERFORMANCE,معلم TEACHER,والدين PARENTS,عامل اجتماعي SOCIAL FACTOR 

چكيده: محور اساسي تحقيق حاضر بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خودپنداري و عملكرد تحصيلي دانش أموزان مي باشد.با بهره گيري از تئوريهاي متفاوت،ابعاد و عوامل موثر بر خودپنداري تحصيلي مشخص شد.تمامي تئوريهاي مورد نظر با رويكرد تعاملگرائي نمادي منطبق شدند.برمبناي قضيه محوري اين رويكرد سه اصل در ارتباط با موضوع تحقيق عنوان مي شود كه عبارتند از:1-ارزيابيهاي بازتابي (بازنگري)دگران مهم ،خودپنداري تحصيلي دانش أموز را تحت الشعاع قرار مي دهد.2-واكنشهاي عملي گران مهم،خودپنداري تحصيلي دانش أموز را تحت تاثير قرار مي دهد.3-رفتار يا عملكرد تحصيلي دانش أموز تابعي از خودپنداري تحصيلي است.بر اساس قضاياي عنوان شده،متغيرهاي مورد بررسي به اين شرح مي باشند.براي بازنگريهاي دگران مهم متغير بازنگريهاي معلمين و بازنگريهاي والدين در نظر گرفته شد.واكنشهاي عملي دگران مهم (والدين و معلمين)شامل انتظارات والدين ،ارزشهاي والدين پاداشها و مجازات هاي والدين،انتظارات معلمين،تعامل معلم-دانش أموز،بازخوردهاي مثبت و منفي معلمين مي باشد.در مورد اصل سوم نيز خودپنداري تحصيلي با طيف ليكرت و عملكرد تحصيلي نيز با در نظر گرفتن معدلهاي دو ترم سنجيده شد.با ارائه تععاريف عملياتي متغيرها،پرسشنامه اوليه تهيه و أزمون شد.با تهيه پرسشنامه نهائي مشتمل بر 123 سئوال و گويه تحقيقات اصلي در مورد 252 دانش أموز در مناطق 2،6و16 أموزش و پرورش تهران انجام شد.پس از ورود پرسشنامه اي به كامپيوتر محاسبات أماري،با استفاده از برنامه SPSS انجام گرفت.تمامي فرضيات تحقيق غير از يك مورد تاييد شدند.نتايج نشان مي دهند والدين با بسط انتظارات،نظارت بر امور تحصيلي ،بها دادن به علم و ارائه پاداشهاي مناسب خودپنداري تحصيلي دانش أموز را تحت تاثير قرار مي دهند. از طرف ديگر معلمين با ارائه بازخوردهاي مثبت ،بيان انتظارات بالا،برقراري تعامل بيشتر با دانش أموز و درون داده هاي بيشتر ،خود پنداري تحصيلي دانش أموز را متاثر مي سازد .تنها فرضيه اي كه تاييد نشد ارتباط ميان مجازاتهاي والدين و خودپنداري تحصيلي مي باشد.همبستگي محاسبه شده دو متغير مذكور 0.12 مي باشد.با استفاده از ضرائب همبستگي جزئي و كنترل متغيرهاي نظارت و انتظارات والدين،كاذب بودن اين رابطه مشخص مي شود،زيرا با كنترل دو متغير مذكور اين همبستگي به 0.035-تقليل يافت.بنابراين خودپنداري تحصيلي بيشتر از أنكه متاثر از مجازتهاي والدين باشد تحت تاثير ميزان نظارت و انتظارات والدين است.در ميان ابعاد چارگانه خودپنداري،بيشترين همبستگي مربوط به متغير مقتضيات نقش تحصيلي با عملكرد تحصيلي مي باشد كه اثر زيادي بر عملكرد تحصيلي دارد.هر چند باشد متذكر شد پنداشت از استعداد تحصيلي به تفكيك خودپنداري رياضي و زبان انگليسي داراي بيشترين تاثير بر عملكرد تحصيلي مي باشد.بخش ديگر نتايج مربوط به تحليلهاي رگرسيوني و تحليل مسير مي باشد.در محاسبات رگرسيوني خودپنداري،عملكرد تحصيلي و مدل مسير خودپنداري ،متغير انتظارات والدين در ميان ساير متغيرها همواره وارد معادله شده است.به بيان بهتر نقش انتظارات والدين بر بهبود خودپنداري و عملكرد تحصيلي اساسي است.صرفنظر از رابطه همزماني اين متغير يا ساير متغيرها والدين با افزون بر ميزان انتظارات والدين بر بهبود خودپنداري و عملكرد تحصيلي اساسي است.صرفنظر از رابطه همزماني اين متغير با ساير متغيرها والدين با افزودن بر ميزان انتظارات خود از نقش تحصيلي فرزند مي توانند خودپنداري مثبت تري در فرزندانشان به وجود بياورند.هفت متغير بازنگري از رفتار و موقعيت ،انتظارات والدين،بازنگري معلمين،تعامل دانش أموز-معلم،بازخوردهاي مثبت معلمين و بازخوردهاي منفي معلمين در مدل مسير خودپنداري تحصيلي دختران متغيرهاي بازنگري از رفتار و موقعيت تحصيلي و انتظارات والدين اثر زيادي برخودپنداري تحصيلي دارند،در حاليكه انتظارات و نظارت والدين در مورد پسران نقش بيشتري برخودپنداري تحصيلي دارد. اين پايان نامه در 191صفحه همراه با جدول،نمودار،كتابنامه ،خلاصه به فارسي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.