بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مقايسه ميزان نابرابري فرصتهاي آموزشي بين مناطق آموزشي گيلان در دوره تحصيلي متوسطه عمومي طي سالهاي تحصيلي 1371-1370،1367-1366

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1373


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: افراسياب خدابخش 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: عبدالرحيم نوه ابراهيم , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: برنامه ريزي آموزشي,EDUCTIONAL PLANNING,استان گيلان,GILAN PROVINCE 

چكيده: فرصتهاي أموزشي در مناطق مختلف استان گيلان به طور عادلانه،بين كودكان(پسر و دختر)توزيع نشده است.تحقيق نشان مي دهد كه برخورداري پسر يا دختر دانش أموز در يك منطقه ،چندين برابر منطقه ديگر است.به عنوان مثال:اين فرصتها در منطقه لنگرود حدود 13/63 برابر بيش از منطقه عمارلو مي باشد.همچنين اطلاعات حاصله نشان مي دهد كه از نظر دستيابي به فرصتهاي أموزشي بين تعداد دانش أموزان دختر و پسر در دوره متوسطه تفاوتهايي وجود دارد بطوريكه به استثنايي مناطق رشت،بندر انزلي لنگرود،و رودسر در بقيه مناطق أموزشي به پسران دانش أموز توجه بيشتري شده است.همچنين توزيع فرصتهاي أموزشي در مناطق شهري و روستائي نيز هماهنگ ومتعادل نبوده،حتي با در نظر گرفتن نسبت دانش أموزان نيز اين تفاوت زياد است،به طور متوسط براي هر دانش أموز شهري چندين برابر دانش أموز روستايي امكانات أموزشي وجود دارد،به طوريكه اين تفاوت در سال 1370بين شهر و روستا 297درصد بوده كه حاكي از توزيع ناعادلانه مي باشد.بهره وري از فضاهاي أموزشي نيز در مناطق شهري و روستائي استان نيز متغير است به طوريكه بعضي مناطق از يك ساختمان أموزشي در شهر ها و روستاهاي استان نيز متغير است به طوريكه بعضي مناطق از يك ساختمان أموزشي به صورت دو يا سه نوبتي استفاده مي كنند و تفاوت شهر و روستا از اين لحاظ 76درصد مي باشد،يعني 76درصد مدارس روستائي بيشتر از مدارس شهري دو يا چند نوبتي بوده اند و بطور كلي وضعيت فضاي أموزشي در استان در حد مطلوب نبوده است و مي توان گفت كه در استان،بعللي توجه كمتري به تامين و تهيه فضاهاي أموزشي شده است.همچنين،نسبت دانش أموزان به معلم بيانگر دسترسي بيشتر روستاها به معلم در مقايسه با شهر هاست ولي،در بين همين مناطق شهري و روستايي نيز تفاوت وجود دارد. اين پايان نامه در 193 صفحه همراه با تصوير ،جدول، نمودار،نقشه ،كتابنامه ،خلاصه به فارسي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.