بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي شيوه مقابله با شرايط استرس زا در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي و زنان غير سرپرست شهرستان نيشابور سال 1385-1386

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1386


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: ناهيد بيضايي  

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور: رمضانعلي قادري ثانويه , ساير آثار    


کليد واژه: زنان سرپرست,زنان غير سرپرست,مقابله مساله مدار,هيجان مدار و اجتنابي 

چكيده: هدف اصلي اين پژوهش بررسي مقايسه اي شيوه مقابله با شرايط استرس زا در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان نيشابور و زنان غير سرپرست در سال 1386-1385 با تاکيد بر مداخلات مددکاران اجتماعي بوده است.تا به افزايش آگاهي و توانايي در برخورد صحيح و مناسب با رويداد فشارزاي زندگي بهترين روش را اتخاذ کنند.براي انجام اين پژوهش از روش توصيفي-تحليلي استفاده گرديده است.گروه نمونه مورد مطالعه شامل 240 نفر مي باشد که از اين تعداد 120 نفر از آنان زنان سرپرست خانوار و 120 نفر زنان غير سرپرست مي شوند و به دليل محدوديت جامعه آماري مورد مطالعه تمام شماري گرديده است ابزار جمع آوري اين پژوهش علاوه بر مصاحبه پرسشنامه مقابله با شرايط استرس زا بوده است. براي انجام اين پژوهش در بحث آمار توصيفي از جداول شاخص هاي آماري (ميانه ميانگين انحراف معيار)و نمودار دايره اي استفاده به عمل آمده با توجه به فاصله اي بوده داده هاي تجربي و توزيع نرمال نمره ها از آمار پارامتريک t استودينت گروه هاي مستقل استفاده شده است. فرضيات تحقيق تفاوت استفاده از شيوه هاي مختلف مقابله با شرايط استرس زا را با سه شاخص مقابله هيجان مدار مساله مدار و اجتنابي در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي و زنان غير سرپرست را بررسي مي کند.پس از جمع آوري اطلاعات مورد نياز و تحليل آنان مشخص گرديد که بين استفاده از شيوه هاي مختلف مقابله مساله مدار هيجان مدار و اجتنابي در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معني دار وجود دارد بدين معني که به زنان سرپرست خانوار در مواجهه با شرايط استرس زا نسبت به زنان غير سرپرست کمتر از شيوه مقابله مساله مدار استفاده مي کنند.(ميانگين پاسخ به سوالات مقابله مساله مدار در زنان سرپرست خانوار 3.08 و در زنان غير سرپرست 3.30 مي باشد) همچنين زنان سرپرست خانوار نسبت به زنان غير سرپرست در مواجه با شرايط استرس زا بيشتر از مقابله هيجان مدار استفاده مي نمايند(ميانگين پاسخ به سوالات مقابله هيجان مدار در زنان سرپرست خانوار3.34 و در زنان غير سرپرست 3.17 مي باشد.) زنان سرپرست خانوار نسبت به زنان غير سرپرست در مواجه با شرايط استرس زا کمتر از مقابله اجتنابي استفاده مي نمايند.(ميانگين پاسخ به سوالات مقابله اجتنابي در زنان سرپرست خانوار 2.39 و در زنان غير سرپرست 2.71مي باشد) لذا در تاييد فرضيه چهارم تحقيق مي توان گفت بين نحوه سرپرستي در خانواده و مقابله با شرايط استرس زا رابطه معناداري وجود دارد. شماره پايان نامه:1219 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.