بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل بازدارنده موثر بر توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان قزوين سال 1385-1386

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1386


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: بهلول محمدي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: زن سرپرست خانوار,توانمندسازي اقتصادي,اشتغال پايدار 

چكيده: هدف مقاله شناخت عوامل بازدارنده موثر بر توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار مي باشد. اين پژوهش بر روي 111 نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان قزوين (بدون احتساب روستاها) انجام گرفت که در حين اجراي تحقيق و تکميل پرسشنامه و جمع آوري داده ها به علت عدم دستيابي محقق به آدرس محل سکونت يا کوچ و انتقال از محل سکونت فعلي 7 نفر از کل نمونه کسر و نمونه نهايي 104 نفر محاسبه گرديد .جمع آوري داده ها از طريق دو پرسشنامه ي محقق ساخته و پرسشنامه عزت نفس رزنبرگ صورت گرفت.براي جمع آوري داده ها از روش مراجعه حضوري و انجام مصاحبه و تکميل دو پرسشنامه فوق استفاده گرديد. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داد که رابطه معني داري بين عوامل فردي خانوادگي اجتماعي و ميزان بهره مندي از خدمات بهزيستي توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار وجود دارد.همچنين از نتايج بدست آمده مشاهده شد که در اين تحقيق رابطه معنادار بين عوامل اقتصادي در نظر گرفته شده و توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار وجود دارد.همچنين از نتايج به دست آمده مشاهده شد که در اين تحقيق رابطه ي معنادار بين عوامل اقتصادي در نظر گرفته شده شده و توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار وجود ندارد .آنچه در اين پژوهش از نظر کاربردي مهم اين بود اين است که آزمودني ها اظهار داشته اند که بين سه متغير گذراندن دوره هاي آموزشي مهارتهاي فني و حرفه اي ميزان مستمري پرداختي وضعيت مسکن و توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار رابطه ي معنادار وجود ندارد. شماره پايان نامه:1216 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.