بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي کيفيت زندگي سالمندان بازنشسته عضو سازمان بازنشستگي ساکن شهر تهران در سال 1384

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1386


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: زهرا نيک سيرت 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مديريت توانبخشي

اساتيد راهنما: نيكتا حاتمي زاده , ساير آثار    

اساتيد مشاور: انوشيروان كاظم نژاد , ساير آثار   روشنك وامقي , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده: سالمندي جوامع و افزايش شديد اميد به زندگي به يکي از موضوعات مهم اجتماعي ساليان اخير تبديل شده است تدوام اين روند مي تواند هزينه هاي بهداشت،درمان و توانبخشي جوامع را دستخوش تغيير نمايد.بنابراين يکي از اولويتهاي مهم ساختاري تامين کننده سلامت رسيدن به راهکارهايي است که از طريق آن بتوانند با افزايش سالهاي سالمندي سالم تعداد سالياني را که سالمندان با بيماري نقص ضعف وابستگي سپري مي کنند بکاهند.سنجش کيفيت زندگي مرتبط با سلامت شاخصي از وضعيت سلامت سالمندان است که سنجش آن مي تواند در شناخت چالش ها و مشکلات از يک سو و رفع نقايص موجود از سوي ديگر از طريق دستيابي به سلامت سالمندان راهگشا باشد. اين پژوهش به منظور تعيين کيفيت زندگي سالمندان بازنشسته عضو سازمان بازنشستگي ساکن شهر تهران در سال 1384 انجام شده است. مطالعه حاضر مقطعي از نوع توصيفي تحليلي بوده و در جامعه مورد مطالعه بازنشستگان بالاي 60 سال مشترک(عضو)سازمان بازنشستگي کشوري مي باشند.تعداد نمونه مورد مطالعه 470 نفر بوده اند که از اين تعداد 321نفر (68.3%) مرد و 149نفر (31.7%) زن بوده اند. شماره پايان نامه:1084 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.