بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي تاثير ماساژ اس ،بي ،ام بر فشار خون و اضطراب سالمندان مبتلا به پرفشاري خون مقيم سراي سالمندان کهريزک در سال 1385

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1385


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: محمدرضا يگانه خواه 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مديريت

اساتيد راهنما: فرحناز محمدي شاهبلاغي استاديار دكترا پرستاري , ساير آثار    

اساتيد مشاور: مهدي رهگذر مربي كارشناسي ارشد أمار زيستي , ساير آثار   حميدرضا خانكه استاديار دكترا پرستاري , ساير آثار    


کليد واژه: پرفشاري خون,ماساژاس،اس،بي،ام,سالمند,اضطراب 

چكيده: پرفشاري خون مهمترين عامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي مي باشد که هزينه درماني و مراقبتي بالايي را به خود اختصاص مي دهد و ارتباط قوي با افزايش اضطراب و استرس دارد.اين مطالعه با هدف تعيين تاثير ماساز اس،بي،ام بر فشار خون و اضطراب سالمندان مبتلا به پرفشاري خون انجام شد.در اين مطالعه نيمه تجربي که در مرکز سالمندان کهريزک تهران در سال 1385 انجام گرفت 102 نفر سالمند مبتلا به پرفشاري خون به طور نمونه گيري در دسترس انتخاب و با روش بلوک هاي تبديل شده تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل تخصيص داده شدند.ابزار گردآوري داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافيک پرسشنامه اضطراب آشکار اسپيل برگر چک ليست فشار خون دستگاه فشارسنج جيوه اي و گوشي پزشکي متر و ترازو بود.ماساژ اس،اس،بي،ام در گروه مداخله به مدت 5 روز متوالي هر روز 5 دقيقه بين ساعات 3-7 بعدازظهر اجرا گرديد.ميزان فشار خون هر دو گروه هر بار قبل و بلافاصله بعد از مداخله در کل 5 روز اندازه گيري شد ولي ميزان اضطراب آشکار دو گروه روز 1 و 5 قبل و بعد از مداخله ارزيابي شد.از آزمون هاي کاي اسکوئر تي مستقل کولموگروف -اسميرنوف من ويتني تي زوجي آزمون فريدمن و آناليز واريانس تکراري جهت تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد.نتايج نشان داد ميانگين فشار خون سيستوليک دياستوليک و اضطراب آشکار دو گروه مداخله و کنترل قبل از شروع اس ،اس، بي،ام اختلاف معناداري وجود نداشته اند در حالي که بعد از ماساژ اس،اس،بي،ام اختلاف معناداري به نفع گروه مداخله داشته اند (P=0.000)علاوه بر اين آزمون فريدمن و آناليز واريانس تکراري تفاوت معناداري را بين ميانگين ميزان فشار خون سيستوليک و دياستوليک دو گروه در دفعات مکرر (5 روز مداخله)نشان داد .نتايج مطالعه مشخص کرد ماساژ اس،اس،بي،ام اثر بالقوه اي در کاهش فشار خون سيستوليک و دياستوليک واضطراب آشکار سالمندان مبتلا به پرفشاري خون را دارد بنابراين مي توان از آن در درمان اصلي يا مکمل پرفشاري خون و اضطراب استفاده کرد. شماره پايان نامه:1060 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.