بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت همسران مردان شاغل ساکن در منطقه صنعتي عسلويه (شهرک ولي عصر)

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1385


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: شهربانو آزادي بخش 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: حسين حاج بابائي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: اين پژوهش در پي آن است تا بررسي کند زنان منطقه ولي عصر براي اوقات فراغت خود چه برنامه اي دارند و آيا امکانات مناسب براي گذراندن اوقات فراغت آنان در جامعه وجود دارد چقدر بر روي گذراندن اوقات فراغت زنان اين منطقه تاثير گذرا بوده است.نتيجه :در کل مي توان چنين نتيجه گرفت که نبود امکانات و وسايل و آب و هواي گرم و آلوده هم باعث شده است که افراد ساکن در آن منطقه از گذران اوقات فراغت محدودي برخوردار باشند و نتوانند برنامه ريزي خاصي براي گذران اوقات فراغت خود داشته باشند و از امکانات کم و ناقص که امروز در همه زندگي ها پيش پا افتاده تلقي مي شوند استفاده شود و تنها وسايل و امکانات در دسترس مردمان آن منطقه تلويزيون و معاشرت با همسايگان و تنها افراد محدودي هستند که از خواندن کتاب و مجلات لذت ببرند و بيشتر اوقات فراغت خود را به استراحت مي گذراند.طي 25سوال در پرسشنامه چنين بيان گشته که شرکت ملي پتروشيمي حتي امکانات اوليه گذران اوقات فراغت براي خانمها و خانواده هايي که به هزار دردسر در آن منطقه مشغول هستند،فراهم نکرده و اين ضعف سيستمي يک بخش درآمدي عظيم کشور را مي رساند که اميدواريم مسولين با نگاهي علمي تر و فني تر باعث پيگيري آسيب هاي اجتماعي باشند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.