بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : برررسي رابطه نگرش نسبت به اعتياد و نوع مولفه هاي فراغتي نوجوانان 15 تا 18 ساله محله فيروز آباد شهرستان خمين

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1385


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: زهراالسادات ترابي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: اميرمحمود حريرچي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: پژوهش حاضر نگرش نسبت به اعتياد نوع مولفه هاي فراغتي (علاقمندي فراغتي فعاليت فراغتي مکان فراغتي و همراهان فراغتي)و ويژگي هاي جمعيت شناختي(سن جنس و وضع فعاليت )نوجوانان را بررسي کرده و همچنين رابطه بين آنها را مي سنجد. اين پژوهش مطالعه اي پيمايشي است که نمونه مورد بررسي در آن به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده است.حجم نمونه 60 نفر بوده و نمونه گيري از بين نوجوانان 15 -18 ساله محله فيروزآباد شهرستان خمين صورت گرفته است.نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين سن و جنس نوجوانان و نگرش آنان نسبت به اعتياد رابطه معناداري وجود دارد.همچنين مشاهده شده است که نگرش نوجوانان نسبت به اعتياد از بين مولفه هاي فراغتي تنها با نوع مکان فراغتي آنان ارتباط معناداري دارد.به عبارت ديگر بين نگرش نوجوانان نسبت به اعتياد و نوع علاقمندي فراغتي نوع فعاليت فراغتي و نوع همراهان و فراغتي آنان ارتباط معناداري مشاهده نشده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.