بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1385


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: فاطمه امطعه 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: مقطع سني نوجواني از بحراني ترين مراحل زندگي انسان بوده و بايستي عملکرد نوجوانان در اين مقطع به دقت کنترل شود به خصوص نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوانانکه مي تواند بربهداشت رواني،تجديد قواي جسمي،تعالي شخصيت،آينده و پرورش خلاقيت او تاثير شاياني داشته باشد.هدف از اين مطالعه بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت بين دانشجويان علوم بهزيستي و توان بخشي مي باشند. اين پژوهش يک پژوهش توصيفي تحليل است در اين پژوهش 200 دانشجو از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند.در اين مطالعه از روش هاي همبستگي در SPSSاستفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين نحوه گذران اوقات فراغت و امکانات محيط تاثير رسانه ها ميزان توجه والدين وضع فعاليت محل اقامت و افرادي که اوقات فراغت با آنها سپري مي شوند رابطه معناداري وجود دارد. براساس نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که اوقات فراغت در زندگي اهميت بالايي دارد و بايد براي آن برنامه ريزي شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.