بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي و سلامت مادران داراي کودک زير 7 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي -درماني وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شمال و جنوب تهران در سال 1386

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: آبان 1386


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: اشکان خواجه دادي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: رفاه اجتماعي

اساتيد راهنما: مريم شريفيان ثاني استاديار دكتري تخصصي پژوهش علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: مليحه شياني استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   مسعود كريملو مربي كارشناسي ارشد آمار حياتي , ساير آثار    


کليد واژه: سرمايه اجتماعي,سلامت,مرکزبهداشتي درماني,پايگاه بهداشتي,مادران 

چكيده: سلامت محور توسعه اجتماعي و اقتصادي و اساسي ترين جزءرفاه جامعه به شمار مي رود .در جامعه ايران وضعيت سلامت زنان و به ويژه ماداران آسيب پذيرتر از سلامت مردان است.از طرفي شواهد نشان مي دهد که سلامت بيش از مداخلات پزشکي و پرستاري به عوامل اجتماعي و اقتصادي وابسته است.هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي و سلامت ماداران داراي کودک زير7 سال است که جهت دريافت خدمات پيشگيري سلامت به مراکز و پايگاههاي بهداشتي دولتي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران مراجعه مي کنند.اين پژوهش به صورت مقطعي و با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي همراه با لايه بندي و با حجم نمونه 187 نفر (80 نفر از پايگاه بهداشتي عبدل آباد در جنوب و 107 نفر از مرکز بهداشتي-درماني صبارو در شمال تهران)انجام شد.فرم کوتاه شده پرسشنامه تطبيق يافته سرمايه اجتماعي(SASCAT)جهت سنجش سرمايه اجتماعي و پرسشنامه SF-36 جهت سنجش سلامت ماداران مورد مطالعه به کار رفت.از ازمون هاي آماري مستقل و مان ويتني جهت بررسي تفاوت سرمايه اجتماعي و سلامت در دو نمونه پژوهش و از صريب همبستگي جزئي جهت بررسي ارتباط بين دو متغير استفاده شد. نمونه هاي مرکز صبارو و پايگاه بهداشتي عبدل آباد از لحاظ سرمايه اجتماعي شناختي و نيز سلامت جسمي و سلامت رواني اختلاف معني داري نداشتند (P>0.05)اما سرمايه اجتماعي ساختاري نمونه هاي مرکز صبا بالاتر از سرمايه اجتماعي ساختاري نمونه هاي عبدل آباد بود(P=0.027)بين دو بعد ساختاري و شناختي سرمايه اجتماعي و دو بعد جسمي و رواني سلامت در کل نمونه هاي پژوهشي ارتباطي وجود نداشت.در نمونه هاي مرکز بهداشتي -درماني صبارو در شمال نيز ارتباطي يافت نشد.در نمونه هاي پايگاه بهداشتي عبدل آباد همبستگي مستقيم معني داري بين سرمايه اجتماعي شناختي با هر دو بعد سلامت شامل سلامت جسماني(R=0.45.P=0.000)و سلامت رواني (R=0.37,P=0.001)مشاهده شد.در عوض سرمايه اجتماعي ساختاري همبستگي معکوس با تنها يکي از دو بعد يعني سلامت رواني (P=0.027,R=-0.026)داشت.يافته هاي پژوهش ارتباط معناداري بين سرمايه اجتماعي و سلامت نشان نداد.فرضيه پژوهش مبني بر ارتباط اين دو متغير در کل نمونه هاي پژوهش مورد تاييد قرار نگرفت اما در نمونه هاي پايگاه بهداشتي عبدل آباد ارتباط سرمايه اجتماعي شناختي و سلامت چشمگير بود. شماره پايان نامه:1153 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.