بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي مقايسه عملکرد پرستار و مربي بهداشت در ارزيابي سلامت دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان ايذه سال تحصيلي 1386-1385

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1386


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: علي مرداني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مديريت پرستاري

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور: مهدي رهگذر مربي كارشناسي ارشد أمار زيستي , ساير آثار   مسعود فلاحي خشکتاب استاديار دكترا پرستاري , ساير آثار    


کليد واژه: دانش آموز,سلامت عمومي,سلامت جسمي,پرستار,مربي بهداشت 

چكيده: کودکان سرمايه هاي اصلي جامعه هستند تامين سلامتي جسمي و رواني آنها براي اداره ي جامعه آينده بشري اجتناب ناپذير است.بنابراين اجراي تدابيري براي تامين و حفظ و ارتقا سلامتي آنها ضروري است.اين تحقيق با هدف مقايسه عملکرد پرستاران و مربيان در ارزيابي سلامت دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي انجام شده است.در مطالعات توصيفي -تحليلي از نوع مقايسه اي حاضر 250 دانش اموز پسر که در مدارس راهنمايي دولتي(به ورش تصادفي جند مرحله انتخاب شدند)شهرستان ايذه که در سال 1386-1385 مشغول به تحصيل بودند انتخاب شدند اين گروه توسط پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28)و پرسشنامه سلامت جسمي(بعد از تعيين روايي و پايايي)در ابتدا توسط پرستار و سپس همان نمونه ها با همان پرسشنامه ها توسط مربي مورد معاينه قرار گرفتند و داده هاي پرستار و مربي با آزمون علامت دار ويکاسون و مک نمار باهم مقايسه شدند. از نظر مشکلات رواني تني اضطراب افسردگي و اختلال عملکرد اجتماعي بين ارزيابي پرستار و مربي تفاوت وجود داشت(p<0.05)در مقايسه 109 بعد معاينه جسمي در 48 بعد آن عملکرد پرستار و مربي تفاوت معني داري داشتند(P<0.05)همچنين مربيان بهداشت در 8 بعد معاينه جسمي توانايي کافي براي انجام معاينه را نداشتند.(P>0.05) با توجه به نتايج تحقيق عملکرد پرستار در مدرسه از نظر تشخيص اختلالات و پيشگيري بهتر از مربي است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.