بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي وضعيت اقتصادي -اجتماعي خانواده هاي داراي سرپرست زن تحت پوشش مراکز بهزيستي شهرستان ماکو

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1385


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: سکينه سليمان زاده 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: تحقيق حاضر به بررسي وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده هاي زن سرپرست تحت پوشش بهزيستي شهرستان ماکو پرداخته است.روش استفاده شده در اين تحقيق حاضر توصيفي ميداني و حجم نمونه 30 نفر مي باشد.نتايج پژوهش نشان داد که 52.2%نمونه مورد بررسي در گروه سني (29-37)سال قرار داشته و 66.7%آنها بي سواد مي باشند تعداد فرزندان 36.7%اين زنان 3 نفر بوده و فقط نيمي از زنان مزاياي بيمه خدمات درماني برخوردار بودند. همچنين(63.3%)اين زنان به دليل معلول و از کار افتاده بودن همسر خود تحت پوشش مراکز بهزيستي قرار گرفته بودند(100%)اين زنان اعلام کرده اند که هيچ منبع درآمدي ندارندو در حقيقت بيکار (خانه دار)مي باشند.همچنين با توجه به مولفه هاي نگرش بيش از 50%نظر پاسخگويان نشان دهنده نگرش مثبت جامعه نسبت به زنان سرپرست خانوار مي باشد. شاره پايان نامه:1179 استاد مشاور:مليحه عرشي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.