بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : ارزشيابي برنامه پيشگيري اجتماع محور از اعتياد در استان آذربايجان شرقي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1386


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: مينا عليپوري نياز 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مديريت رفاه اجتماعي

اساتيد راهنما: حسن رفيعي استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: آمنه ستاره فروزان روانپزشكي , ساير آثار   محمود قاضي طباطبايي دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده: اين پژوهش به ارزيابي برنامه پيشگيري اجتماع محور از اعتياد در استان آذربايجان شرقي پرداخته است.هدف اصلي اين مطالعه پاسخ به سوالات زير بود:1-ميزان مشارکت اعضا در برنامه محور در CBOsاستان آذربايجان شرقي در سال 85 چقدر است؟ 2-اهداف خود تعيين کرده سازماني در CBOsاستان آذربايجان شرقفي کدام ها هستند و ميزان دستيابي به آنها چقدر است؟ 3.ايا عمل محله اي يا مداخله پيشگيري اجتماع محور از اعتياد بعد از گذراندن دوره در نگرش و کيفيت زندگي افراد و ميزان برز اعتياد در محله تغييري ايجاد مي کند؟ درارتباط با موضوع اين پژوهش مطالعه اي در ايران صورت نگرفته تنها مطالعه دکتر احترامي تحت عنوان ارزشيابي برنامه پيشگيري اجتماع محور اعتياد در محله هاي شهري و روستايي کشور در حال حاضر در حال اجراست.با اين حال در کشورهاي اروپايي و امريکايي نمونه هايي از ارشيابي برنامه هاي مداخله چه در امر درمان و چه در امر پيشگيريوجود دارد. چارچوب نظري اين پژوهش از نظريه هاي توسعه اجتماعي سرمايه اجتماعي مشارکت اجتماعي اقتدار افزائي و کيفيت زندگي الهام گرفته و انديشه هاي لبندمن ،فولت،کويل،راس،آلينسکي و جک روتمن در رابطه با سازمان اجتماعي بحث گذارده شده است و با اشاره به سرچشمه عمل محله اي و روند تحولات رويکردهاي مبتني بر مداخلات پيشگيرانه تکميل گرديده است. روش تحقيق روش شبه تجربي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل غير تصادفي بود که در 2 بخش مطالعه کمي و کيفي داده ها جمع آوري و تجزيه و تحليل شدند.سنجش فرايند(با شاخص مشارکت)و دستيابي به اهداف خود تعيين کرده به صورت کيفي و از طريق مشاهده و بحث گروهي متمرکز انجام گرديد و سنجش برونداد(نگرش9برايند(ميزان بروزاعتياد )و اثر نهايي (کيفيت زندگي)به صورت کمي و با استفاده از 3 پرسشنامه سنجش نگرش (با 25 سوال)کيفيت زندگي (با 100 سوال)و چک ليست سنجش ميزان بروز (با 9 سوال)دردو گروه آزمايش و کنترل صورت پذيرفت. نتايج آزمون مقايسه ميانگينهاي دو جامعه مستقل نشان داد که مداخله اجتماع محور در ميزان نگرش و کيفيت زندگي افراد محله هايي که تحت پوشش برنامه هستند بهبود ايجاد کرده اما ميزان بروز اعتياد را کاهش نداده است. همچنين نتايج آزمون آناليز واريانس دو راهه فرض صفر اثر تقابلي نگرش به مواد و ميزان بروز را رد مي کند در حاليکه اثر تقابلي کيفيت زندگي معني دار گزارش شده است. شماره پايان نامه:1147 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.