بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : عوامل پيش رواني - اجتماعي مصرف مواد نوجوانان : دلالتهاي آن در پيشگيري و درمان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1384


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: فرهاد طارميان 

مقطع تحصيلي: دكترا 

رشته تحصيلي: روانشناسي باليني

اساتيد راهنما: عليرضا جزايري استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني و روانكاو , ساير آثار    

اساتيد مشاور: سعيد شاملو استاد دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار   محمود قاضي طباطبايي دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    


کليد واژه: نوجوانان,مصرف مواد مخدر,پيش بيني,عوامل 

چكيده: اين پژوهش به منظور بررسي عوامل پيش رواني اجتماعي(عوامل خطر و حفاظت كننده)مصرف مواد نوجوانان و با تكيه بر نظريه گروه دوستان انجام گرفت.مطابق اين نظريه ارتباط نوجوان با گروه دوستاني كه مصرف كننده مواد هستند قوي ترين پيش بيني كننده مصرف مواد در نوجوانان خواهد بود. به عبارت ديگر هر چقدر ارتباط نوجوانان با خانواده شكننده تر باشد و احساس تعلق و پيوند كمتري با آن نمايد و از طرف ديگر مدرسه را محيطي دلسرد كننده قلمداد كند و علاقه كمتري به فعاليتهاي تحصيلي داشته باشد احتمال ان كه با نوجواناني طرح دوستي بريزد كه مسايل و مشكلات مشابهي دارند و در عين حال مصرف كننده مواد هستند بيشتر خواهد شد كه اين خود مصرف مواد را در نوجوان به دنبال خواهد داشت .به همين منظور جهت ازمون فرضيه هاي اين پژوهش تعداد 796دانش اموز مذكر مقطع سوم دبيرستان شهر تهران(19مدرسه از9 منطقه آموزشي )به صورت نمونه برداري چند مرحله اي تصادفي انتخاب و با پرسشنامه اي كه به همين منظور تهيه شده بود مورد آزمون قرار گرفتند.كليه داده ها با استفاده از روش هاي اماري تحليل عوامل تاييدي و مدل يابي معادله ساختاري تحليل شدند. نتايج پژوهش حاكي از ان است كه نظريه گروه دوستان با اعمال برخي تعديلات در مدل مصرف مواد تا حد مطلوبي در ميان نوجوانان تعميم پذير است و عوامل پيش بيني كننده توانمندي خانواده مقررات خانواده هويت يابي مذهبي و ارتباط با دوستان مصرف كننده مواد در نقش عوامل خطر و حفاظت كننده مي توانند به طرز معني داري تبيين كننده مصرف مواد در دوران نوجواني باشد.همانگونه كه نظريه گروه دوستان پيش بيني مي كرد متغير ارتباط با دوستان مصرف كننده ي مواد تاثير گذارترين و قوي ترين عامل خطر پيش بيني كننده مصرف مواد در نوجواني است و متقابلا متغير مقررات خانواده كه از توانمندي خانواده نشات مي گيرد قوي ترين عامل حفاظت كننده نوجوان دربرابر مصرف مواد است. شماره پايان نامه760 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.