بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : عوامل استرس زا راهبردهاي مقابله اي و نشانگان باليني در دو گروه از مردان مبتلا(HCV , HIV+/AIDS)

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1383


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: سيدمحمودرضا موسوي  

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي باليني

اساتيد راهنما: عليرضا جزايري استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني و روانكاو , ساير آثار    

اساتيد مشاور: علي دلاور , ساير آثار   بهروز دولتشاهي , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده: ابتلا به ويروس HIV و بيماري AIDSبحراني جدي زندگي فرد بشمار مي رود. افرادي كه به اين بيماري مبتلا مي شوند استرسهاي ويژه اي را تجربه مي كنند .درحاليكه دانش آنان در مورد اين فشارها و مقابله با آنها ضغيف است.حتي براي كساني كه سابقه مشكلات رواني نداشته اند استرس رواني قابل توجهي ناشي از عفونت HIVباعث تحليل رفتن مكانيسم هاي مقابله اي شده و در برخي موارد نشانگان باليني را در فرد بوجود مي آورد.در اينپژوهش با شيوه پس رويدادي استرس راهبردهاي مقابله اي و نشانگان باليني در 60 نفر از مبتلايان به عفونت AIDS/HIV+و هپاتيت سي مورد بررسي قرار گرفت.نتايج حاكي از آن است كه بيماران مبتلا به AIDS/HIV+نسبت به افراد مبتلا به هپاتيت سي استرس و فشار رواني بيشتري را تحمل مي كنند .همچنيناين بيماران در مقايسه با با گروه گواه در شاخصهاي مقياس SCL-90-Rنمرات بالاتري را كسب نموده و داراي علايم ونشانگان باليني بيشتري مي باشند.بر طبق يافته هاي اين 1ژوهش دو گروه آزمودني در زمينه بكارگيري مهارتهاي مقابله اي تفاوت معناداري را نشان نداند. ليكن هر دو گروه آزمودني بااستفاده از اين مهارتها داراي نشانگان باليني مي باشند. شماره پايان نامه815 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.