بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : اثر بخشي آموزش مهارتهاي شناختي-رفتاري به مادران در بهبود روابط دختران نوجوان شان (12-14ساله)

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1385


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: راضيه اختياري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: سيدجلال يونسي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار    

اساتيد مشاور: علي عسکري دكترا , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده: در اين پژوهش به بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي شناختي-رفتاري به ماداران در بهبود روابط دختران نوجوانشان (12-14ساله)پرداخته شد.متغيرمستقل اين پژوهش عبارت بود از ككيفيت روابط ولي-فرزندي پرخاشگري و عزت نفس .نمونه پژوهش 18 نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند.نمونه ها در دو گروه (آزمايش وكنترل)بطور تصادفي قرار گرفتند با استفاده از سه پرسشنامه شامل مقياس ولي_فرزندي (مقياس مادر)پرخاشگري وعزت نفس مورد ارزيابي قرار گرفتند.به ماداران گروه آزمايش در 9 جلسه مهارتهاي شناختي-رفتاري اموزش داده شد.سپس از دختران دوگروه پس آزمون به عمل آمد.فرضيه ها با استفاده از روش تحليل كوواريانس وتي استودنت مورد آزمون قرار گرفتند.نتايج نشان داد كه آموزش مهارتهاي شناختي-رفتاري در بهبود مادر ودختر معنادار نيست.ديگر اينكه آموزش مهارتهاي شناختي-رفتاري به مادران پرخاشگري را در دختران نوجوان كاهش داده ونيز عزت نفس را در آنان افزايش مي دهد.نتايج پژوهش بر نقش پدر در كنار مادر در فرايند بهبود رابطه با فرزندان تاكيد دارد. شماره پايان نامه852 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.