بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مطالعه انتظارات دانشجويان دختر شهرستان شاهرود از والدين در سال تحصيلي 84-83

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1384


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: نرگس عبدالله زاده 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: تحقيق اضر براي مطالعه انتظارات دانشجويان دختر شهرستان شاهرود از والدين در سال تحصيلي 84-83 صورت گرفت.اين پژوهش 2 فرضيه مرتبط با اين انتظارات را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد.در اين تحقيق 20 نفر دانشجو به عنوان نمونه شركت داشتند.افراد نمونه از دانشجويان دختر شهرستان شاهرود كه هنوز ازدواج نكرده اند به طور تصادفي انتخاب شدند.روش تحقيق توصيفي -پيمايشي مي باشد كه سوالات در يك پرسشنامه گردآوري و در اختيار نمونه آماري كه از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده بودند قرار گرفت.پس از جمع اوري اطلاعات از طريق پرسشنامه به تجزيه وتحليل داده ها پرداخته شد. بيان مساله:مسئله اي كه با محقق با آن روبه روست در صدد است تا در يابد كه در اين تحقيق يكي از متغيرها انتظارات دختران دانشجو مي باشد و اگر رفتار براساس انتظار باشد بهتر پذيرفته مي شود.محقق در اين پژوهش به دنبال مسئله است كه چقدر اين انتظارات منطقي ودرست است وبر آورده مي شود وچقدرانتظارت انها واقعي است ويا غير واقعي كه دختران دانشجو توجيه شوند. شماره پايان نامه 891 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.