بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزيستي منطقه جنوب تهران ورابطه آن با مشخصات فردي خانوادگي آنان در سال 1385

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1385


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: اعظم طهماسبي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: حسين حاج بابائي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: كيفيت زندگي,زن سرپرست خانواده 

چكيده: هدف:پژوهش حاضر به بررسي وتعيين رابطه بين كيفيت زنگي زنان سرپرست خانواده تحت حمايت بهزيستي منطقه جنوب تهران با مشخصات فردي خانوادگي آنان در سال 1385 مي پردازد. روش:در اين پژوهش از نوع مطالعه توصيفي تحقيق غير آزمايش -همبستگي بوده ودر آن سعي گرديده كه كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت بهزيستي (متغير وابسته)با ويژگي هاي فردي وخانوادگي (متغي مستقل)از طريق پرسشنامه كيفيت زندگي فرانس كه توسط خانم زهراعليا در رابطه با گروه هدف هنجاريابي شده است بررسي گردد.به همين منظور كليه زنان سرپرست خانواده تحت حمايت بهزيستي منطقه جنوب انتخاب شده وبه بررسي كيفيت زنگي آنها پرداخته شد.به دليل محدود بودن جامعه آماري حجم نمونه 134 نفر زن سرپرست خانواده انتخاب شدند.سپس از طريق انجام آزمون آماري كاي اسكوئر ضريب همبستگي اسپرمن وگاما ارتباط ميان متغيرها بررسي شد نتايج:نتايج پژوهش نشان داد كيفيت زندگي اين زنان با سن تحصيلات شغل مهارتهاي فني وحرفه اي علت پذيرش سرپرستي وطول مدت سرپرستي وطول مدت سرپرستي رابطه معناداري داشته وبا متغيرهاي تعداد فرزندان بعد خانواده ووضعيت مسكن از لحظ آماري تفاوت معنادار وجود ندارد.كه نتايج بدست آمده از طريق بكارگيري اين عوامل وويژگي هاي موثر در كيفيت زندگي ومدنظر قرار دادن آن در برنامه هاي رفاهي در جهت ارتقاءسطح كيفيت زندگي اين زنان حائز اهميت است.شماره پايان نامه 825  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.