بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي وضعيت موجود خانواده هاي بي سرپرست تحت پوشش مجتمع شهيد كياني در سه ماهه آخر سال 1373

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: تير 1374


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: مظفر يعقوبي 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: خانواده هاي بي سرپرست,بيماري رواني,مجتمع شهيد كياني,طلاق,سربازي 

چكيده: اين پژوهش به بررسي وضعيت موجود مددجويان تحت پوشش مجتمع خدمات حمايتي شهيد كياني شهر كرد در دوسه ماه اخر سال 1373 پرداخته است. بررسي رابطه بي سرپرستي و نيازمندي خانواده و بررسي رابطه زنداني شدن و اعتياد سرپرست از ديگر اهداف اين پژوهش مي باشد. روش تحقيق: روش مطالعه پهنانگر و به صورت احتمالي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مددجويان تحت پوشش مجتمع خدمات حمايتي شهيد كياني شهر كرد در سه ماه آخر سال 1373 بوده و روش نمونه گيي به صورت احتمالي مي باشد .ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از جداول توزيع فراواني و نمودار ستوني استفاده گرديده است. نتايج: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه : - 58.5% افراد مورد مطالعه بدليل بي سرپرستي تحت پوشش قرار گرفته اند. - 6.5 درصد افراد مورد مطالعه بعلت بيماري رواني سرپرست خانواده تحت پوشش قرار گرفته اند. - حدود 8.5% درصد افراد مورد مطالعه بعلت زنداني بودن سرپرست تحت پوشش قرار گرفته اند. - 6.5 درصد افراد مورد مطالعه بدليل طلاق زير پوشش قرار گرفته اند. - 7.5% درصد افراد بدليل از كار افتادگي سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند. - حدود 2% نيز صدمه هاي م؟روستايي بهزيستي بوده اند كه تحت حمايت قرار گرفته اند. اين پايان نامه با شماره 298در كتابخانه دانشگاه ع ب موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.