بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مددكاري اجتماعي و چالش هاي جامعه در حال توسعه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين فكرآزاد استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 55 

شماره نشريه: 21 

نشريه داخلي: فصلنامه علوم اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علامه طباطبايي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مددكاري اجتماعي,چالش,مديريت كيفيت جامع,بهره وري,بحران ستيزي,سرمايه اجتماعي 

چكيده: دنياي امروز بي ترديد از ويژگي هاي خاص برخوردار است كه برخي از عمده ترين آنها عبارتند از: تغييرات پرشتاب ، جابه جايي شديد در قدرت ، پيچيدگي فزاينده برنامه ها، تنوع و ناپايداري محصولات ، كثرت الگوهاي توسعه ، رقابت روز افزون و تغييرات مستمر در نظام مديريتي . اين موارد باعث شده اند تا گروه هاي انساني و نهادهاي مختلف به ويژه در جوامع در حال توسعه ، با چالش هاي فراواني روبه رو شوند. مددكاران اجتماعي مي توانند در تعاملبا دست آوردها و فرصت هاي مرتبط با اين چالش ها و كاهش آسيب هاي ناشي از آن ، نقشهاي موثري بر عهده گيرند. آنها قادرند با بهره گيري از دانش و مهارت هاي مددكاري درسطوح فردي ، گروهي و جامعه اي ، در تغيير نگرش ، ايجاد احياي فرهنگ مشاركت و همگرايي ، مهندسي اجتماعي ، بحران زدايي و توانبخشي اجتماعي حضور تعيين كننده اي داشته باشند. در اين مقاله سعي شده است به مواردي از چالش هاي جوامعه در حال توسعه و كاركرد مددكاران اجتماعي در اين خصوص اشاره شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.