بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا كلدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   گيتا عسگري , ساير آثار  

شماره صفحه: 121 

شماره نشريه: 18 

نشريه داخلي: فصلنامه علوم اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علامه طباطبايي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: رضايت شغلي,معلم مدرسه راهنمايي,خدمت اجتماعي,امنيت شغلي,پيشرفت 

چكيده: اين تحقيق با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي معلمان مدارس ابتدايي در تهران انجام گرفت. رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در امر كيفيت آموزش و موفقيت شغلي معلمان است. روش مطالعه در اين تحقيق ، روش پيمايشي است. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه تعديل شده رضايت شغلي مينه سوتا استفاده شد. جمعيت نمونه شامل چهارصد نفر از معلمانمدارس ابتدايي در مناطق يك ، يازده و شانزده تهران بوده است. شيوه نمونه گيري به روش تصادفي سيستماتيك و خوشه اي انجام گرفت. اين تحقيق نشان داد كه 7/88 درصد از معلمان مدارس ابتدايي مورد بررسي از شغل خود راضي يا خود راضي بودند، حال آنكه 6/3 درصد ناراضي و خيلي ناراضي بودند. ضمناً 5/6 درصد پاسخ بي نظر و 2/1 درصد بدون پاسخ بودند.متغيرهاي سطح تحصيلات معلمان و قصد معلمان براي ماندن در موقعيت كنوني شغلي، از متغيرهاي قابل پيش بيني رضايت شغلي معلمانبود. جنبه هاي مربوط به ميزان رضايت شغلي معلمان شامل كيفيت مديريت ، حصول ، پيشرفت ،همكاران ، شرايط كار و شناخت، و جنبه هاي مربوط به ميزان رضايت شغلي معلمان شامل فعاليت ، ارزش هاي اخلاقي و اختيار بود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.