بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جايگاه مددكاري اجتماعي در سياست گذاري و برنامه ريزي كلان رفاه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مريم شريفيان ثاني استاديار دكتري تخصصي پژوهش علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 1 

شماره نشريه: 18 

نشريه داخلي: فصلنامه علوم اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علامه طباطبايي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مددكاري اجتماعي,سياستگذاري,برنامه ريزي اجتماعي,مشكلات اجتماعي,سياست اجتماعي 

چكيده: پرسش هاي مربوط به جايگاه مددكاري اجتماعي در سياست گذاري و برنامه ريزي هاي رفاه اجتماعي در سطح كلان ، مي تواند يكي از بحث هاي محوري در ترسيم چشم انداز آينده نظامرفاه اجتماعي كشور باشد. براي پاسخ به هر گونه پرسشي در اين زمينه ، ناگزير از ورود به چند قلمرو ديگر از جمله تعريف و اهداف حرفه مددكاري اجتماعي ، مشكلات اجتماعيو گستره آن ، مدل هاي مختلف رفاه اجتماعي و قلمرو سياست هاي اجتماعي هستيم . هدف از اين مقاله ارائه بحثي است كه جمع بندي آن بتواند تصويري از جايگاه مناسب متخصصان مددكاري اجتماعي در سياست گذاري و برنامه ريزي هاي رفاه اجتماعي كشور تصوير نمايد. مطالب اين مقاله در شش قسمت تنظيم شده است: 1- تعريف مددكاري اجتماعي ، اهداف وسطوح مختلف فعاليت آن 2- مشكلات اجتماعي و گستره آن 3- سياست هاي اجتماعي و قلمروهاي آن 4- رفاه اجتماعي و مدل هاي مختلف آن 5- نگاهي به جايگاه مددكاران اجتماعي در سياست گذاري و برنامه ريزي هاي كلان رفاهاجتماعي قبل و پس از انقلاب ، و 6- جمع بندي و نتيجه گيري  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.