بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تفاوت هاي جنسيتي در ساختار شغلي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): لادن نوروزي كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 165 

شماره نشريه: 1-2 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: مركز مطالعات و تحقيقات زنان-دانشگاه تهران 

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir

کليد واژه: ارتقاي شغلي,بازار كار,زنان,نابرابري,نوع شغل 

چكيده: زنان و مردان ، علاوه بر آنكه در بازار كار از نظر نرخ مشاركت و بيكاري تفاوت قابلتوجهي دارند، از لحاظ نوع شغل، ارتقاي شغلي و درآمد حاصل از كار هم با شرايط متفاوتي روبه رو هستند. در اين مقاله ، براي تحليل وضعيت نامساعد زنان در بازار كار، به چند نظريه اصلي مثل نظريه هاي نئوكلاسيك، تجزيه شدن بازار كار و جنسيتي پرداخته شدهاست.اين نظريه ها مكمل يكديگرند و هر يك بخشي از اين تفاوت ها را بهتر توضيح مي دهند. هدف از اين پژوهش بررسي ابعاد جنسيتي ساختار شغلي از نظر تنوع شغلي ، ارتقاي شغلي و درآمد حاصل از كار در ايران است كه با استفاده از روش توصيفي و تحليل هاي آماري نتايج سرشماري 1375 و آمارگيري هزينه و درآمد خانوار 1379 و آمارگيري اشتغال و بيكاري 1382 انجام شده است. نتايج اين تحقيق در جهت تاييد نظريه ها و نشان دهنده محدوديت تنوع شغلي و فرصت هاي ارتقاي شغلي براي زنان ايران است.علاوه بر اين ، درآمد حاصل از كار زنان ، حتي در سطوح تحصيلي برابر با مردان ، به مراتب كمتر است.تفاوت هايدرآمدي در روستاها و در سطوح تحصيلي پايين بيشتر است. در مناطق روستايي و شهري بهترتيب متوسط درآمد سالانه مردان 2/2 و 1/8 برابر درآمد زنان است. در نتيجه ، در ساعات كار مساوي ، مردان شهري 63 درصد بيشتر از زنان شهري درآمد كسب مي كنند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.