بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زنان ،آموزش عالي و بازار كار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مسعود فراستخواه , ساير آثار  

شماره صفحه: 147 

شماره نشريه: 1-2 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: مركز مطالعات و تحقيقات زنان-دانشگاه تهران 

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir

کليد واژه: آموزش عالي,بازار كار,زنان,متخصص 

چكيده: بازار كار نيروي انساني متخصص ، هم در عرضه و هم در تقاضا، دچار عدم تعادل شديد جنسيتي به زيان زنان است.وجود تغيراتي كه اخيراً در عرضه نيروي انساني متخصص از طريق افزايش دسترسي كمي زنان به آموزش عالي به وجود آمده است، اولاً ، در همين دسترسي كمي(و نه كيفي ) نيز زنان در ابعاد مهمي مانند دسترسي به برخي گروه ها و به دوره هايتحصيلات تكميلي و ميزان دانش آموختگان در سطحي نابرابر با مردان هستند. ثانياً از حيث تقاضاي نيروي انساني متخصص زن در بازار كار ، موانع و مشكلات و نابرابري هاي بسياري از لحاظ نرخ فعاليت و مشاركت ، نسبت اشتغال ، نرخ بيكاري ، تنوع افقي و سطوح عمودي اشتغال و مانند آن وجود دارد كه ريشه ساختاري ، نرخ بيكاري ، تنوع افقي و سطوحعمودي اشتغال و مانند آن وجود دارد كه ريشه ساختاري ، فرهنگي ، نگرشي و سياستي دارند و رويارويي با آنها جز از طريق توسعه خط مشي ها و نهادها در كشور امكان پذير نيست. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.