بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رويكرد جنسيتي به عدم تعادل هاي بازار كار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا اميني استاديار دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 133 

شماره نشريه: 1-2 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: مركز مطالعات و تحقيقات زنان-دانشگاه تهران 

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir

کليد واژه: اشتغال,بازار كار,بيكاري,روستا,زنان,شهر 

چكيده: هدف اين مقاله ارائه شاخص هايي است كه عدم تعادل هاي جسيتي در بازار كار ايران را نشان مي دهد. با مروري بر نظريه هاي بازار كار دو گانه و موضوع تمايز شغل هاي بخش اول و دوم ، پيدايش شغل هاي پرتراكم و پيامدهاي آنان براي زنان بررسي مي شود. شاخص هاي مورد نياز با استفاده از اطلاعات و آمار موجود در گزارش هاي رسمي كشور محاسبه شدهاست. يافته ها حاكي از نرخ پايين مشاركت زنان به رغم افزايش آن نسبت به دهه گذشته، تمركز اشتغال زنان در معدودي از فعاليتهاي اقتصادي ، و سطح بالاتر نرخ بيكاري زنان به ويژه جوانان در مناطق شهري نسبت به نرخ بيكاري مردان است. شاخص هاي جنسيتي بازار كار در مناطق مختلف كشور نشان دهنده عدم تعادل هاي نگران كننده اي است. براي مثال ، در استان لرستان، نرخ بيكاري زنان در مناطق شهري 53 درصد و در مناطق روستايي 6/64 درصد است. دامنه تغييرات نرخ بيكاري زنان در مناطق شهري و روستايي بسيار زياد است. در مناطق شهري كشور، مشكل بيكاري زنان و در مناطق روستايي ، مشكل بيكاري زياد مردان به شكل نگران كننده اي وجود دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.