بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل موثر بر مشاركت اقتصادي زنان ايران با استفاده از مدل رگرسيوني داده هاي پانلي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين ميرزايي استاديار دكترا اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 113 

شماره نشريه: 1-2 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: مركز مطالعات و تحقيقات زنان-دانشگاه تهران 

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir

کليد واژه:  

چكيده: يكي از معيارهاي ارزيابي كشورها از نظر توسعه ، ميزان حضور و مشاركت زنان در فعاليتههاي اجتماعي و اقتصادي است. در كشورهاي در حال توسعه ، به دلايل مختلف فرهنگي و اجتماعي ، زمينه هاي مشاركت زنان در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي محدود شده است. در اين پژوهش سعي بر آن است تا عوامل موثر در نرخ مشاركت زنان ايران در بازار كار به صورت تاريخي و در بين استان هاي كشور مورد بررسي همه جانبه قرار گيرد. كاربرد مدل رگرسيوني داده هاي پانلي نشان مي دهد كه مهمترين عوامل موثر در حضور زنان در بازار كارسطح آموزش ، انگيزه كسب درآمد مالي و نرخ بيكاري مردان با اثر مثبت ؛ و پديده مهاجرت از روستا به شهر (درجه شهري شدن )،نرخ بيكاري زنان و نرخ زاد و ولد با اثر منفياست كه هر يك با ضرايب ويژه اي در نرخ مشاركت زنان تاثير مي گذارند. روند مشاركت زنان در بازار كار ايران به صورت يك منحني سهمي شكل است كه در سال هاي اخير سير صعودي به خود گرفته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.