بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: صورت مساله اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين دژاكام كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف : در اين مقاله بررسي مي شود كه درمان يا ترك اعتياد مواد مخدر (خانواده ترياك)از نظر جسمي در كوتاه مدت مثلا" يك هفته و يا دو هفته امكان پذير نيست و روش هاي متداول امروزي براي ترك اعتياد كه توسط اكثر پزشكان ارجمند اجرا مي شود صحيح نمي باشد زيرا هنوز درمان به طور كامل انجام نشده، با يك آزمايش صوري و قراردادي (آزمايش ادرار) بيمار را رها مي نمايند. مقدمه : اينجانب به مدت 17 سال به طور مداوم معتاد به ترياك بودم و روزانه بجز كشيدن 5 تا 7 گرم ترياك يا شيره را مي خوردم و بارها اقدام به ترك اعتياد به روش هاي گوناگون و زير نظر پزشكان عزيز نمودم كه هميشه ناموفق بوده است و چون مهندس الكتروتكنيم و يا محقق بودم روي اعتياد خودم شروع به تحقيق نمودم و به اين نتيجه رسيدم كه ترك اعتياد به علت اثرات مواد افيوني روي ساختار جسم و تخريبي كه ايجاد مي كند، در كوتاه مدت امكان پذير نيست. روش تحقيق : نظر به اينكه از اولين باري كه اقدام به ترك اعتياد نموده بودم در سال63، دوازده سال گذشته بود. پس از مطالعات لازم و شكست هاي پي در پي در ترك اعتيادبا فرض اينكه بايستي سيستم هاي تخريب شده ضد درد و سيستم هاي توليد كننده مواد شبهافيوني جسم من مجددا" راه اندازي گردد، اقدام به كاهش مواد مصرفي خود طبق برنامه نمودم و به مدت 11 ماه مواد مخدر مصرفي خود را به صفر رساندم تا به آرامي جسم من فرصتبازسازي خود را داشته باشد كه به صورت موفقيت آميزي در تاريخ 76/9/15 اين عمل به پايان رسيد كه اين تاريخ تولد دوباره من است. سپس روي افراد ديگري اين تحقيق انجام پذيرفت كه نتيجه تقريبا" مشابه بود. در اثر تحقيقات روي معتادين زيادي به سمت مشاورآموزش و درمان دبير كل جمعيت آفتاب مشغول مطالعه شدم و هم اكنون به تحقيقات خود ادامه مي دهم. يافته هاي پژوهشي : در اين مقاله صورت مساله ترك اعتياد (فقط در مقوله جسم انسان)در دو بخش خلاصه شده. تحت عنوان عكس العمل ها يا اختلالات آشكار و عكس العمل ها يااختلالات پنهان جسم انسان (خانواده ترياك) موضوع بررسي شده است. در مرحله عكس العملهاي پنهان (توليد 12 ماده شبه افيوني بدن انسان) قضيه فرق مي كند و هميشه مساله نديده گرفته مي شود. طول اين مرحله حدودا" بين 9 تا 10 ماه است كه روي بالغ بر 50 نفرمعتاد ترك شده صادق بود. چون پس از اين مدت مشكلاتي مثل خواب، ميل به زندگي و ...رو به تعادل مي رود. شرح كامل در كتاب ((عبور از منطقه 60 درجه زير صفر)) به قلم نويسنده مقاله تقديم مي گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.