بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر زنان سرپرست خانوار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ژاله شادي طلب دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   عليرضا گرايي نژاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 49 

شماره نشريه: 1-2 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: مركز مطالعات و تحقيقات زنان-دانشگاه تهران 

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir

کليد واژه: درآمد,زنان سرپرست خانوار,سواد,فعاليت اقتصادي,فقر 

چكيده: پارادايم جديد فقر به عواملي كه در تاييد محروميت زنان سرپرست خانوار مطرح شده پرداخته است: جنسيت و در پي آن ، محروميت از منابع ؛ طرح اين پرسش را ضروري مي سازد كهآيا زنان سرپرست خانوار ((فقيرترين فقرا)) هستند؟ بررسي تعميم پذيري اين مفهوم در ايران هدف اين مقاله است. داده هاي قابل دسترسي در سطح كلان ملي ، در دو زمينه فقر مطلق و نسبي ، در سه مقطع از يك دوره 10 ساله -1370 تا 1380 - تجزيه و تحليل شده است. اصلي ترين يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بيشتر از مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمال قرار گرفتن در دايره فقر را افزايش مي دهد، اما شكاف و فاصله ميان اين دو گروه به مرور زمان كاهش يافته است. گرچه فقر زان سرپرست خانور در شهر روند نزولي داشته ، اما زنان بي سواد و كم سواد درمناطق شهري به شدت در معرض فقر قرار داشته اند. با افزايش تعداد شاغلان در خانوار به دليل بي سوادي، داشتن خانوارهاي كوچك ، و تعداد شاغلان كمتر در خانوار جزو فقيرترين فقرا هستند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.