بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: قوميت و جنسيت : مطالعه موردي گروه هاي قومي در سيستان و بلوچستان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهدي طالب دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   محسن گودرزي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 23 

شماره نشريه: 1-2 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: مركز مطالعات و تحقيقات زنان-دانشگاه تهران 

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir

کليد واژه: آموزش,زنان,قوميت,نابرابري 

چكيده: در دو دهه اخير، با گسترش جنبش ها و هويت يابي هاي قومي ، مطالعات تجربي و نظري درباره قوميت در ابعاد اجتماعي ، فرهنگي و سياسي افزايش يافته است. مروري بر آثار منتشر شده در اين زمينه نشان مي دهد كه مطالعات نظري بعد جنسيتي قوميت را ناديده انگاشته اند و مطالعات تجربي نيز به جنسيت بيشتر بعنوان متغير زمينه توجه كرده اند. اينمقاله با استفاده از داده هاي پيمايش انجام شده در چهار شهرستان سيستان و بلوچستان، تلاش مي كند اهميت نگرش جنسيتي را در رشد هويت يابي گروه هاي قومي نشان دهد. تحقيق حاضر اين فرض را پيش مي برد كه نابرابري موقعيت دو گروه ، به ويژه از حيث دسترسيبه فرصت هاي آموزشي ، دو طرز تلقي را نسبت به نقش هاي جنسيتي ، دو گروه قومي را ازهم متمايز ساخته است . همچنين ، آثار اين نگرش ها بر الگوي زندگي خانوادگي و در نتيجه عملكرد متفاوت جمعيتي خانواده در دو گروه قومي تحليل مي شود. بخش مهمي از تفاوتهاي گروه قومي را مي توان با تفاوت سطح آموزش توضيح داد، متغيرهاي ديگري نيز در اينميان نقش دارند كه از جمله مي توان به تفاوت گرايش هاي مذهبي اشاره كرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.