بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل زمينه ساز فرار دختران از خانه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهرا حقيقت دوست كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 251 

شماره نشريه: 13 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: شيراز,فرار دختران,مشكل اجتماعي 

چكيده: فرار از خانه از جمله رفتارهاي ناسازگارانه اي است كه از كودكان و نوجوان سر مي زندو با توجه به پي آمدهاي سوء آن يكي از آسيب هاي خانوادگي و اجتماعي جامعه شناخته مي شود . آسيبي كه مي تواند بهداشت رواني فرد و جامعه را تحت تاثير قرار دهد. روند رو به افزايش آمار فرار دختران از خانه ، نگراني و هشدار صاحب نظران را به دنبال داشته است. نظر به اهميت و نقش تعيين كننده سلامت جسماني و رواني كودكان و نوجوانان هرجامعه در تامين بقاء و آينده آن ملت و نيز تاثيرات سوء اين معضل در سلامت رواني نوجوانان ، پژوهش حاضر به بررسي مهمترين عوامل زمينه ساز فرار دختران نوجوان و روشن ساختن برخي از زواياي تربيتي و روانشناختي اين معضل پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش ، دختران فراري شهر شيراز در سال 1381 است و تعداد نمونه ،30 دختر فراري است كه با روش نمونه گيري در دسترس از سه مركز بحران هاي اجتماعي ، مركز بازپروري زنان و زندان بررسي و تحليل شده اند. گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته و داده ها با استفاده از آزمون كاي دو و محاسبه درصدي تحليل شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در فرار دختران از بين عوامل خانوادگي و اجتماعي ،عامل خانواده نقش مهمتري از ساير عوامل داشته است؛ نيز عمده ترين علت از بين عواملخانوادگي به ترتيب جدايي والدين ، نابساماني هاي خانوادگي ، اعتياد يكي از والدينبه ويژه پدر و سوء رفتار برادر بزرگتر با خواهران قلمداد شده است. جمعيت خانواده كمترين تاثير را بر متغير مستقل اين پژوهش داشته است. جداول تهيه شده ، تفكيك عوامل مختلف خانوادگي ، اجتماعي و جمعيت شناختي ، همچنين تاثير هر يك از آنها را بر رفتارگريز از منزل اين دختران نشان مي دهد. يافته هاي اين پژوهش و پژوهش هاي هم سو و نيز واقعيت هاي مشهود جامعه بر مسئولان ودلسوزان جامعه مي تواند هشدار برانگيز باشد. لذا پيشنهادهايي مطرح مي شود: از جملهدعوت به رستاخيزي عليه فقر و اعتياد در جامعه ؛ دو عامل تباهي كه به نوبه خود زمينه ساز اختلافات خانوادگي و فروپاشي كانون خانواده ها است؛ ديگر توجه دادن خانواده ها به آسيب پذيري دختران نوجوان و بالا بردن آگاهي هاي جامعه نسبت به نيازهاي روحي وعاطفي آنان ؛ و بالاخره برانگيختن حساسيت ها نسبت به معضلي كه تا چند سال پيش حتيدر فرهنگي لغات اين ملت معنا نداشت.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.