بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رويكردهاي عدالت اجتماعي در بين معلمان شهر اصفهان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميدرضا عريضي استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 145 

شماره نشريه: 13 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: عدالت اجتماعي,اصفهان,معلم 

چكيده: شكاف فزاينده بين مفهوم عدالت اجتماعي بعنوان يك مفهوم مجرد و واقعيت هاي فقدان عدالت در زندگي در چهار رويكرد به عدالت اجتماعي ظاهر مي شود. جهت گيري اخلاق كار بهزندگي اجتماعي، نشان دهنده ديدگاه تناسب است كه از طريق دو ديدگاه فردگرائي اقتصاديو انصاف بيان مي شود. ديدگاه برابر خواهي شامل رويكردهاي ديگر يعني انصاف و نياز است . تناسب نشان دهنده تمايل به پاداش دادن به افرادي در جامعه است كه در پيشرفت جامعه سهم دارند. و دريغ داشتن اين پاداش از افرادي است كه مساعدتي به پيشرفت جامعه ندارند. برابرخواهي نشان دهنده دسترسي برابر به خدمات اساسي و رفتار يكسان با همه افراد جامعه و توزيع مجدد ثروت است. در اين مقاله بحث درباره رويكردهاي مختلف و رابطه آنها با جهت گيري اجتماعي ، انگيزش پيشرفت و عدالت توزيعي و ارزش ها در بين 150 معلم دبيرستاني در اصفهان نشان دهنده الگوي معني داري از روابط است. اعتبار تميزي چهار مقياس عدالت اجتماعي را مي توانبا توجه به همبستگي هاي متوسط بين ارزش ها و ديدگاه هاي تناسب در عدالت اجتماعي يعني فردگرايي اقتصادي و انصاف و يا ديدگاه هاي برابرخواهي شامل برابري و نياز مشاهدهكرد. اعتبار همزمان از طريق همبستگي معني دار بين مقياس هاي تناسب با انگيزش پيشرفت و نيز همبستگي معني دار بين مقياس هاي برابري و عدالت توزيعي و جهت گيري اجتماعيتائيد مي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.