بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مسمومين مواد مخدر در بخش مسمومين بيمارستان لقمان حكيم تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرزاد قشلاقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 1 

نشريه داخلي: فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: امروزه مسموميت ها اعم از انواع حاد و مزمن يكي از علل شايع مراجعه به اورژانس ها را تشكيل مي دهند. يكي از شايع ترين مسموميت ها، مسموميت هاي ناشي از مصرف مواد مخدرمي باشد(3،2؟،1) كه پيشگيري از خطرات بالقوه آن ، آگاهي از اطلاعات اپيدميولوژيك ،نحوه مسموميت ، نوع ماده مصرفي و... جهت برنامه ريزي براي كنترل اين معضل اهميت ويژه اي دارد. دراين مطالعه ، اطلاعات مربوط به 1525 مورد كه با تشخيص مسوميت مواد مخدر بستري شده بودند به وسيله فرم جمع آوري اطلاعات كه از قبل تهيه شده بود در دو قسمت تحت بررسي قرار گرفت و در انتها نتايج به وسيله نرم افزار SPSS و تستهاي ANOVA,t test آناليز آماري شد. تعداد كل مسمومين 1525 مورد 1/86% مذكر و 9/13% مونث ، بيشترين شيوع سني در محدوده29-20 سال 7/44% بود. بيشترين شغل در جنس مذكر شغل آزاد و در جنس مونث خانه دار بود. شايع ترين ماده مخدر مصرفي در هر دو جنس ترياك (6/88% مونث ، 9/60% مذكر ) بود.شايع ترين علت مسموميت در زنان مصرف مواد به قصد خودكشي (5/66%) و در مردان مصرف بهعلت اعتياد (1/83%). شايع ترين طريقه مصرفي در هر دو جنس از راه خوراكي بوده است.وضعيت باليني بدو ورود 8/84% موارد كوما كه 3/47% بصورت سرپايي درمان شده و در 95%موارد عاقبت درماني بهبودي كامل حاصل شده است. از كل تعداد بستري 1031 نفر معتاد بودند. (2/4% مونث ،8/95% مذكر) 53% مجرد، بيشترين سطح تحصيلاتي ، رده سيكل (2/35%) و(45%) داراي شغل آزاد بودند. (5/93%) افراد معتاد تمايل به ترك ،(1/12%) سابقه محكوميت كيفري ، سابقه اعتياد در خانواده فرد معتاد در (8/74%) مثبت بوده و (60%) موارد وضعيتي معيشتي ضعيف داشتند. علت اعتياد در (4/23%) موارد معاشرين بد و بيماري هاي روحي عنوان شد و در رابطه با چگونگي مبارزه با مواد مخدر در (4/76%) موارد، جلوگيري از توزيع مواد مخدر و آشنايي جامعه با عوارض اعتياد بيان كردند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.