بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: انتقال مرگ و مير ،اختلال در سلامتي و برنامه ريزي بهداشتي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 269 

شماره نشريه: 18 

نشريه داخلي: نامه علوم اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اختلال در سلامتي,انتقال مرگ و مير,انتقال اپيدميولوژيك,بهداشت 

چكيده: به جرات مي توان گفت كه تا اواسط قرن هيجدهم ميلادي شاخص اميد زندگي در بدو تولد(شانس متوسط زندگي براي يك نوزاد) در هيچ كشوري به رقمي بالاتر از 35 سال نرسيده بود.در اواسط قرن نوزدهم شاخص اميد به زندگي در تعدادي از كشورهاي اروپاي غربي و شماليبه 40 سال رسيد.اكنون در تمام كشورهاي پيشرفته صنعتي اميد زندگي به رقمي بيش از 70سال رسيده است. اين افزايش بي سابقه در اميد زندگي در مدتي نسبتاً كوتاه را مرحله انتقالي مرگ و مير نام نهاده اند.معمولاً در طي مرحله انتقالي علل مرگ و مير از بيماريهاي عفوني و انگلي (برون زا) به بيماريهاي غير عفوني و انگلي اپيدميولوژيك است. از آنجايي كه تعريف و اندازه گيري مرگ و مير پيچيدگي چنداني ندارد،شاخصهاي مرگ و ميرعلل فوت مدتها در ارزيابي وضعيت بهداشت به طور بلامنازغ به كار گرفته مي شدند. درچند دهه اخير صاحبنظران شاخصهاي مرگ و مير را كه معرفهاي غير كافي براي ارزيابي وضعيت بهداشتي هستند،مطرح و درباره آن بحث كرده اند و اين نظر كه اتكا به شاخصهاي مرگو مير به تنهايي نمي تواند ارزيابي درستي از وضعيت بهداشتي به دست دهد، تقويت شده است. چنين روندي منجر به آن شد كه ابعاد مرتبط با اختلال در سلامتي (بيماري ،ناتوانيو معلوليت ) در مطالعات، تحقيقات و برنامه ريزيهاي بهداشتي به طور فزاينده اي موردتوجه قرار گيرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.