بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير اجتماعي و نقش خانواده ها در اعتياد جوانان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): قوام الدين مقتدايي كارشناسي روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اعتياد يك آسيب اجتماعي است و مصرف مواد مخدر تهديدي عليه سلامت عمومي جامعه است بهشكلي كه ميتواند ثبات اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي ملتها را آسيب پذير نمايد. درحال حاضر مشكل مواد مخدر در سطح جهان بعنوان يك بحران مطرح است. تاكنون نزديك به 980 نوع ماده مخدر، محرك، توهم زا و آرام بخش شناسايي شده است. وجود 280 هزار هكتار زمينهاي زير كشت در جهان و افزون بر 218 ميليون نفر معتاد در سطح دنيا و درآمد ناشياز اين تجارت مسموم ميل و اشتياق به قاچاق را در سوداگران مرگ افزايش داده است. اعتياد عبارتست از حالتي كه شخص هم از نظر جسمي و هم از نظر رواني، به ماده يا دارويي وابستگي پيدا كرده، احتياج شديد جسمي به مصرف آن داشته و قادر نيست با ميل و اراده آنرا ترك كند. در وابستگي جسماني، ماده مخدر، بعلت نفوذ در سلولهاي بدن و اثراتشيميائي آن باعث وابستگي و نياز سلولهاي بدن شده و قطع مواد به مقوله آن است كه يكي از مواد حياتي سلول را به او نرسانيم. به همين جهت ترك مواد مخدر بدون جانشين كردن ماده ديگري (دارو) موجب اختلال در كاركرد بدن ميشود. بر اساس آمار سازمان بهداشتجهاني ميزان اعتياد در ايران 4/3 درصد جمعيت ومتوسط سن معتادان 25 تا 30 سال است بيش از 45% مصرف كنندگان هروئين در ايران در گروه سني 30-20 سال قرار دارند. قريب 70درصد معتادان در ايران ترياكي 16 درصد هروئيني و 4 درصد حشيشي و 10 درصد مخلوطي ازاين نوع و موارد ديگر مثل سوخته و شيره هستند. اعتياد و اختلال رواني : رابطه بين مصرف مواد مخدر و اختلالات رواني دقيقا" شناختهشده نيست. اما در يك مطالعه بر روي 600 نفر معتاد متوجه شدند كه 13% آنان به جنونمبتلا بوده اند. در يك تحقيق ديگر نزديك به 90% معتادين به ترياك دچار نوعي اختلالرواني و بيش از همه مبتلا به افسردگي بودند. 14% معتادين به هروئين سابقه حداقل يكبار خودكشي داشته اند. در يك مطالعه ديگر در تهران علت 16% خودكشي هاي مردان اعتيادبه مواد مخدر بوده است. سبب شناسي اعتياد 1- ديدگاه زيست شناختي: دلايل مربوط به تاثير ژن در بروز اعتياد اندك است همينقدرميتوان گفت كه قرائني از آسيب پذيري ژن در مقابل الكليسم وجود دارد در جوامع غربي بسياري از معتادين به مواد مخدر الكليك هستند. 2- ديدگاه روان كاوي : فرويد معتقد بود كه اعتياد برگشت به مرحله دهاني است. آدلراستعمال مواد مخدر را جبراني براي فرار از احساس حقارت مي پنداشت. رادو معتقد است مصرف مواد مخدر براي برطرف كردن احساس پوچي، محروميت، ياس و سرخوردگي در زندگي است.افراد معتاد، نسبت به خود نظري منفي دارند و آمادگي و تجهيزت آنها براي مقابله با فشار گروهها بويژه گروههاي ناهماهنگ كه در دوره افسردگي با آن روبروي شدند. از سايرافراد كمتر است. اينها كساني هستند كه در موقع شكل گيري شخصيت، در محيط نامناسبي قرار داشتند و در نتيجه هنگام تشكل شخصيت و سپس در بحران بلوغ دچار كمبود الگوها و همانند سازي شده اند. رابطه شخصيت و اعتياد : رابطه شخصيت و اعتياد متقابل است. يعني فرد به علت وضع خاصشخصيتي و نيازها و ناتواني ها، در برخورد با مسائل و ناكامي هاي زندگي، عدم ثبات عاطفي و از همه مهمتر وابستگي هيجاني به اعتياد روي مي آورد. اعتياد به نوبه خود موجب مي شود كه شخص انسجام رواني و هيجاني خود را از دست بدهد. ديدگاه يادگيري : طبق اين ديدگاه اعتياد جهت كاهش اضطراب و برطرف كردن كاذب احساسمحروميت صورت مي گيرد. زيرا معتاد، به دفعات مشاهده ميكند مصرف مواد مخدر با كاهش اضطراب وي توام بوده است. 3- ديدگاه جامعه شناختي : جامعه شناسان سه نظريه را براي تحليل اعتياد مطرح مي كنند. 1- نظريه تغييرات سريع اجتماعي و ناهماهنگي در سازمان اجتماعي 2- نظريه ستيز باارزشها 3- نظريه انحراف از هنجارها. 1- تغييرات سريع اجتماعي و ناهماهنگي هاي ناشي از آن (دوران گذار) سبب مي شود تا بخشي از افراد جامعه نتوانند به اهداف مطلوب اجتماعي دست يابند در نتيجه به مواد مخدر روي مي آورند تا رضايتي كه توانستند را رابطه با هدفهاي جامعه كسب كنند از طريق ديگر بدست آورند. 2- نظريه انحراف از هنجارها: معتاد كسي است كه هنجارهاي جامعه را بخوبي جذب و دركنكرده است يا اينكه هنجارهاي معمول را بپذيرفته و طرد كرده است. 3- نظريه ستيز با ارزشها: برخي گروهها موافق يك نوع و بعضي ديگر موافق نوع ديگري از ارزشهاي جامعه هستند. در اين رابطه، بخصوص جوانان به علت وضع خاص كه به بيگانگي از جامه تعبير مي شود با بعضي از ارزشها به مخالفت برخواسته به يك فرهنگ فرعي راه پيدا مي كنند كه اعضاء آن با برخي از هنجارهاي اجتماعي در ستيزند و آنرا طرد مي كنند.در فرهنگ فرعي، مصرف مواد مخدر به عنوان وسيله اي براي اعلام مخالفت و رهايي و خروج از فرهنگ مسلط و كسب تجربه هاي تازه و عملي مجاز شمرده مي شود. نقش صاحبان قدر 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.