بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل فردي تاثير گذار بر گرايش جوانان به مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رمضان محمدي نژاد كارشناسي ارشد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فرد و اجتماع در ظهور افعال مكمل يكديگر مي باشند و چون اجتماع انساني از تك تك افراد تشكيل شده پس شناخت فرد پايه و اساس شناخت اجتماع ميباشد و براي جلوگيري از انحراف و اعتياد جوانان شناخت فرد و استعدادها و گرايشهاي آن ضروري است. عبارتند از : انسان و ابعاد وجودي آن در قرآن - انسان از عجله آفريده شده است. - انسان هلوع آفريده شده است. هلوع كسي است كه بر اثر مواجه شدن با شر به ناله و فرياد رو مي آورد بر جمع مال حريص است و بخل مي ورزد. بي قرار است كه بر مصيبتها صبرنمي كند. - انسان و بلاها: بدليل داشتن قوه عقلاني انسان حق انتخاب دارد و در آزمايشها و بلايا مورد آزمون قرار مي گيرد. انسان در خسران و زيان است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.