بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ديدگاه مددكاري اجتماعي ((ستير)) درباره خانواده درماني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): تقي دوست قرين , ساير آثار  

شماره صفحه: 14 

شماره نشريه: 1 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: ويرجينيا ستير مددكار اجتماعي ،با شيوه اي بسيار ظريف ومددكارانه ،بخش بزرگي از زندگي علمي خود را صرف ((خانواده درماني ))نمود.او از پيشگامان رشد و تحل خانواده درماني مي باشد و به عنوان يكي از برجسته ترين خانواده درمانگران در اوايل قرن بيستم مطرح بود(Carlso, etal,1997). مقدمه : زير بناي نظريات ستير Satir تحليل رواني است و ديدگاه او به ارتباطي معروف است .شيوه هاي او تركيبي از انسانگرايي و ارتباطي است .درطول زندگي نظرياتش تا حدي تغيير يافته است جان كلام نظريات او بهبود ارتباطات در جهت افزايش عزت نفس است كه بر اساسآن افراد هويت مستقل پيدا مي كنند.نكته اصلي كار ((ستير)) در افزايش عزت نفس افراددر يك خانواده تغيير در سيستم بين فردي است. ((ستير))معتقد است كه همبستگي مستقيمي بين عزت نفس و ارتباط وجود دارد.به عبارت ديگر عزت نفس پايين با ارتباط ضعيف رابطه مستقيمي دارد. خانواده به عنوان يك سيستم كل در نظر گرفته مي شود كه نمي توان آن را تبديل به اجزائ كرد،نقش ها تاثير عمده اي بر روي عملكرد موثر خانواده دارند،اين مهم از طريق نفوذ نقش ها ،فرايندهاي ارتباطي پاسخ به فشارهاي رواني Stree انجام مي گيرد.هر دو هم به عنوان افراد و هم به عنوان خانواده مي توانند رشد و تحول پيدا كنند. ((ستير)) معقتد است (1983) كه در برآوردن نيازهاي عاطفي هر فرد،ارتباط احساسي اهميت خاصي دارد،خواه اين ارتباط رضايت بخش باشد يا نباشد هدف درمان بايد اصلاح آن باشد.((ستير)) دو سال قبل از مرگش در 1986 راهبرد خود را تحت عنوان ((مدل فرايند اعتباردادن به انسان (Human Validation Process )Model مطرح مي كند كه در آن درمانگر وخانواده هر دو نيروهايشان را روي هم مي گذراند تا يك فرايند ذاتي توسعه بهداشت يا سلامت در خانواده را تهييج و تحريك كنند. استعداد و توانايي و روابط سالم در خانواده و اعضاي خانواده وجود دارد در درمانگربايد آنها را به كار اندازد و تسهيل كند. ((سيتر))معتقد است كه انسان ها در درون خود منابع مورد احتياج خود را دارند تا دريك شيوه سالم رشد و تحول پيدا كنند.او مي گويد وظيفه درمانگر است از:كمك كرددن به مردم تا از اين توان بالقوه اي كه در آنان وجود دارد بهره مند شوند و همچنين آموزش دادن به مردم تا آن كه از اين نيورها نهفته به طور موثري استفاده كنند. در واقع ديدگاه ((ستير)) نسبت به خانواده عبارات است از :تركيبي از ديدگاه اوليه او در مورد معلوم و مشخص كردن ارتباط نا موافق Discrepancy بين اعضاي خانواده از يكطرف و كوشش هاي مرتبط با انسانگرايي از طرف ديگر به منظور ساخت و ايجاد عزت نفس و خود ارزشي در بين اعضاي خانواده .  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.