بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه رضايت شغلي زنان با مردان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين حاج بابائي , ساير آثار   مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار   سودابه بيك ليك كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 50 

شماره نشريه: 17-16 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف كلي اين پژوهش شناخت ميزان رضايت شغلي زنان در مقايسه با مردان و رابطه آن با نحوه ارزشيابي ،شرايط فيزيكي كار،امكانات رفاهي ،رابطه با كاركنان و امنيت شغلي بودهاست. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش كاركنان شاغل در وزارت مسكن وشهرسازي بوده است كهاز بين آنان 642نفر بصورت تصادفي سهميه اي انتخاب شده اند. براي تجزيه و تحليل داده ها از جداول توزيع فراواني نمودار و آزمون مجذور خي (X2)استفاده شده است. نتايج حاصل نشان داد كه رضايت شغلي بيشتر متاثر از شرايط فيزيكي محيط كار ،امكاناترفاهي ارزشيابي و امنيت شغلي بوده است و با عوامل چون سن ،جنس ،گروهاي شغلي ،سنواتخدمت رابطه اي نداشته است همچنين بين دو جنس از نظر رضايت شغلي تفاوت معناداري مشاهده نشده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.