بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكان كارگر ؛ مشكلي حل نشده

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبا درخشان نيا كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 23 

شماره نشريه: 1 

نشريه داخلي: خط سبز 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: امروزه كار كودكان در بيشتر كشورهاي در حال توسعه جهان رواج دارد ،جايي كه ميليون ها كودك در سنين كودكي به كار مشغول مي شوند و به طور معمول با اين هدف كه به امرارمعاش خود و خانواده خود كمك نمايند.آنها اكثراً براي ساعات طولاني و با مزدي اندك ويا بدون مزد مشغول به كار هستند.بسياري در شرايط خطرناك كار مي كنند.مبارزه با ايننوع كارهاي خطرناك و استثماري به خاطر پراكندگي و دور از چشم بودن ،بسيار دشوار است.كودكاني كه در اقتصادهاي غير رسمي شهرها گسترده و يا نواحي دور دست روستايي ،يا پشت درهاي بسته خانه ها و از جمله خانه خودشان مشغول كار هستند. از دسترسي عملي بازرسان كار و معمولاً از روي تعهد خارج هستند . جلوگيري از كار كودكان به خاطر فقر و نيز ((فرهنگ فقر)) كه از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي شود و موجب مي گردد برخي خانواده ها براي كار كودك ارزش بيشتري قائل باشند تا براي تحصيل وي، بسيار دشوار است. سازمان جهاني كار (Ilo) و صندوق كودكا سازمان ملل متحد (UNICEF) عميقاً نگران مشكلكار كودكان هستند و با كمك يكديگر به مبارزه با أن در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه مي پردازند. در نتيجه مشاركت عملي ، اين دو سازمان نياز به رويكردهاي جديد را احساس مي كند كه هم در بر گيرنده قوانين و اجراي أنها باشد و هم از أنها فراتر رفتهو با اين مشكل در زمينه هاي مختلف از طريق اقدامات اقتصادي ، اجتماعي ، أموزشي و فرهنگي و خصوصاً در سطح محلي برخورد نمايد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.