بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير درمان شناختي - رفتاري در كاهش ميزان افسردگي مبتلايان به سوئ مصرف مواد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): طاهره ثقه الاسلام استاديار روانشناسي , ساير آثار   اميدوار رضايي استاد جراحي مغز و اعصاب , ساير آثار   كبري عقيقي استاديار بيهوشي , ساير آثار  

شماره صفحه: 33 

شماره نشريه: 8 

نشريه داخلي: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: افسردگي,سوئ مصرف مواد,اعتياد,درمان شناختي - رفتاري 

چكيده: زمينه و هدف : وابستگي به مواد يا اعتياد يك اختلال رواني است.اين واژه كه در تقسيم بندي هاي روان پزشكي سوئ مصرف مواد تعريف شده است دومين اختلال شايع رواني است. و افسردگي نيز از اختلالاتي است كه در بين مبتلايان به سوئ مصرف مواد ديده مي شود.هدف از انجام اينپژوهش ارزيابي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري افسردگي در بيماران مبتلا به سوئ مصرف مواد مي باشد. روش كار: اين پژوهش بطور تجربي انجام گرفت و طي آن 28 بيمار زن و مرد مبتلا به سوئ مصرف مواد بر اساس معيارهاي تشخيص DSM IV انتخاب شدند.افراد منتخب به مدت دو سال بطور مستمرتحت درمان دارويي بودند اما كنترل مناسب نداشتند.اين افراد به دو گروه تقسيم شدندو طي مدت 6 هفته ضمن مصرف دارو تحت درمان روان شناختي قرار گرفتند.گروه اول تحت درمان شناختي - رفتاري قرار گرفتند(گروه تجربي)و گروه دوم هيچگونه درمان روان شناختي دريافت نكردند(گروه مقايسه )ابزار بكار رفته نخست پرسشنامه ثبت اطلاعات دموگرافيك بود.سپس جهت ارزيابي افسردگي از أزمون بك استفاده شد. يافته ها: با روش اندازه گيري مكرر شامل يك پيش أزمون و دو پس أزمون يافته ها مورد تحليل قرار گرفت.در پيش أزمون بر اساس أزمون بك نمرات هر دو گروه بيانگر افسردگي شديد بود.درگروه تجربي در پس أزمون دوم وسوم نمرات به صورت معنادار كاهش يافت .با انجام أزموندرون گروهي و بين گروهي تغيير معني دار نمرات به اختلاف هاي درون گروهي ارتباط داشت. نتيجه گيري: درمان شناختي رفتاري نقش پر اهميتي در كاهش ميزان افسردگي بين بيماران مبتلا به سوئ مصرف مواد داشت.مداخله روان شناختي توانست از طريق كاهش افسردگي ،شناخت بيماران را تغيير دهد و أنها را قادر سازد كه عقيده مثبت تري در كنترل خودشان پيدا كنند.بنظرمي رسد رويكرد تيمي روانشناسي از لحاظ نظري و عملي در زمينه تدابير كنترل و درمانافسردگي در بيماران مبتلا به سوئ مصرف مواد مي تواند بر كيفيت و سبك زندگي ،روابط فردي،و اجتماعي أنها تاثير عميق داشته باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.