بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي زاهدان از بيماري ايدز و راههاي پيشگيري آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عبدالوهاب مرادي دكترا , ساير آثار   عليرضا انصاري مقدم , ساير آثار   محمود زارعي پزشك عمومي , ساير آثار   سعيده محمدعرازي كارشناسي ارشد مديريت پژوهشي , ساير آثار  

شماره صفحه: 8 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: مجله پزشكي بقراط 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين مطالعه به منظور بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي زاهدان از بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن در بهاز سال 1380 انجام شد.مطالعه به صورت توصيفي از نوع مقطعي مي باشد.ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بود كه شامل 28 سوال در سه گروه سنجش ميزان آگاهي از بيماري ايدز ،راههاي انتقال بيماري ايدز و راههاي پيشگير بيماريايدز را شامل مي شد.جمعيت مورد مطالعه شامل 780 نفر دانش آموز دختر و پسر از 16 دبيرستان (8 دبيرستان دخترانه و 8 دبيرستان پسرانه)بود.براساس نتايج پژوهش بين متغير سن ،جنس و ميزان آگاهي دانش آموزان در مورد بيماري ايدز،راههاي بيماري ايدز (98/16 با انحراف معيار41/3) از ميانگين نمره آگاهي دانش آموزان پسر (14/16 با انحراف معيار41/3)بطور معناداري با (P=0/001) بالاتر بود.4/66% دانش آموزان عامل بيماري ايدز را بدرستي مي شناختند.1/65% دانش آموزان اطلاع داشتند كه بيماري ايدز در تمام كشورهاي جهان وجود دارد.66% دانش آموزان بيماري هموفيلي،معتادان تزريقي،همجنس بازان را جزئ گروههاي در معرض خطر مي دانستند.9/51% دانش آموزان دندانپزشكان و آرايشگران را جزئ مشاغلي مي دانستند كه در انتقال بيماري ايدز نقش دارند.بيشترين آگاهي در مورد انتقال بيماري ايدز مربوط به تماس جنسي (3/81%)،استفاده مجدد از سرنگ (8/80%)،استفادهمجدد از تيغ (5/79%)،تزريق خون و فراورده هاي خوني آلوده (8/74%)و خال كوبي (7/72%)بود.بيشتر دانش آموزان در مورد نقش كنترل دقيق خون و فراورده هاي خوني (1/75%)،پايبندي به اصول اخلاقي و خانواده در امور جنسي (1/73%)و تاكيد بر استفاده از وسايل يكبار مصرف مثل سرنگ و تيغ(8/70%) در پيشگيري از ايدز آگاهي داشتند.ميانگين نمره آگاهي دانش آموزان مورد مطالعه در مورد بيماري ايدز،راههاي انتقال و راههاي پيشگيري،دررشته رياضي بيشتر از رشته تجربي و انساني بود.ميانگين نمره دانش آموزان در مورد بيماري ايدز،راههاي انتقال و راههاي پيشگيري ،با افزايش سواد والدين بيشتر شده بود.نتيجه مطالعه برنامه ريزي دقيق تر و بررسي بيشتر براي آموزش بهتر دانش اموزان متوسط اداره آموزش و پرورش ،معلمان مدرسه و مراكز بهداشتي درماني را در مورد بيماري ايدز پيشنهاد مي كند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.