بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اثر اعتياد بر ايمني هومورال

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ربابه رضايي پور استاد ايمونولوژي , ساير آثار   ناصر اكراميان دكترا علوم أزمايشگاهي , ساير آثار   مهدي صالحي دكترا علوم أزمايشگاهي , ساير آثار   بهروز نيك بين استاد ايمونولوژي , ساير آثار  

شماره صفحه: 271 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: مجله علمي سازمان نظام پزشكي ج اا 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اعتياد,بازپروري,ايمني هومورال,سيستم كمپلمان,ترياك,هروئين,ايمونوگلوبولين هاي سرم 

چكيده: در اين مطالعه 60 معتاد هروئيني و ترياكي در محدوده سني 20 تا 35 سال با سابقه 1 تا 20 سال اعتياد بدون هر گونه ابتلا به عفونت هاي آشكار از جمله سيفليس،هپاتيت و ايدز انتخاب شدند.از معتادين يك نمونه خون لخته در زمان دستگيري و نمونه اي ديگر 45 روز پس از بازپروري گرفته شد.در سرم حاصل از اين نمونه هاي خوني ،عملكرد سيستم كمپلمان (آزمون CH50) غلظت برخي از اجزاي مهم اين سيستم همچنين ايمونوگلوبولين هاي سرميبا روش SRID سنجش د و با نتايج حاصل از 40 فرد كنترل سالم مقايسه گرديد.نتايج حاصلاز اين مطالعه نشان داد ميزان CH50 معتادان ،در زمان اعتياد (مرحله اول)در حد طبيعيبود ليكن پس از بازپروري و ترك اعتياد (مرحله دوم)از افزايش معني داري در مقايسه با گروه شاهد برخوردار بود.ميزان C3 معتادان در مرحله اول كاهش چشمگيري نشان داد كهپس از بازپروري به حد طبيعي رسيد.ميزان C4 در هر دو مرحله در حد طبيعي بود ولي C5 وC1q در معتادان داراي افزايش در مقايسه با افراد طبيعي بود كه پس از بازپروري نيزدر همان حد باقي ماند. در اين بررسي علاوه بر سيستم كمپلمان ،ميزان پروتئين تام همچنين درصد گاماگلوبولينهاي IgE,IgA,IgG,IgM سرم معتادين در دو مرحله قبل و پس از بازپروري در مقايسه با هم و نيز با گروه كنترل سالم مورد سنجش قرار گرفت.ميزان پروتئين تام در مرحله اول بالاتر از حد طبيعي بود و پس از ترك اعتياد اين ميزان به حد طبيعي كاهش يافت.ميزان IgM سرم در هر دو مرحله در مقايسه با افراد كنترل سالم افزايش معني داري را نشان داد.مقادير IgG,IgE در هر دو مرحله در مقايسه با كنترل سالم اختلاف معني داري نداشت وليIgE سرم كه در زمان اعتياد بالاتر از حد طبيعي بود،پس از ترك اعتياد به محدوده طبيعي بازگشت.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.